U motornom vozilu, odnosno na vozilu i priključnom vozilu u saobraćaju na putu, dozvoljeno je prevoziti onoliko lica koliko je označeno u saobraćajnoj dozvoli, na mestima koja su za to predviđena.

Izuzetak su teretna vozila Vojske Srbije i policije u kojima se mogu prevoziti lica i u prostoru za smeštaj tereta.

Na priključnom vozilu koje vuče traktor može se prevoziti najviše pet lica, a u tovarnom prostoru motokultivatora mogu se prevoziti najviše tri lica.

Prevoz lica na traktorskoj prikolici

Lica koja se se prevoze u tovarnom prostoru ne smeju stajati, sedeti na stranicama karoserije, na nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka.

Nepravilan prevoz lica na traktorskoj prikolici

Lica koja nisu navršila 14 godina života smeju se prevoziti samo u pratnji punoletnog lica.

U zatvorenom prostoru vozila koji se ne može iznutra otvoriti, ne smeju se prevoziti lica osim kad su u pitanju policijska, vojna i vozila organa za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, u kojima se smeju prevoziti lica i to isključivo za službene potrebe.

U priključnom vozilu za stanovanje(kamp prikolica) ne smeju se prevoziti lica.

Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dete do osam godina starosti, ako je na biciklu ugrađeno posebno sedište, prilagođeno veličini deteta i čvrsto spojeno sa biciklom.

Dete mlađe od 12 godina ne sme se prevoziti na mopedu, triciklu, motociklu i četvorociklu.

Motocikl može da ima bočno sedište za prevoz putnika.

Vozač ne sme započeti kretanje vozila dok putnici bezbedno ne uđu, odnosno izađu iz vozila i dok vrata ne budu zatvorena. Vrata vozila nije dozvoljeno držati otvorena tokom kretanja vozila.

Za vreme kretanja vozila ne sme se uskakati u vozilo, iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se van vozila, isturati delove tela iz vozila i voziti se na spoljnim delovima vozila, a vozač je odgovoran za to da onemogući takvo ponašanje saputnika.

Na spoljnim delovima vozila i priključnog vozila mogu se voziti lica koja obavljaju poslove svog radnog mesta u vezi s namenom vozila (na vozilima vatrogasne službe, komunalne službe, elektrodistribucije i drugih delatnosti), ako je na tim vozilima ugrađena platforma za stajanje i držači, a brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 30 km/h.

Turistički voz sme da se kreće samo po trasi koju je odredio nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Kada se turistički voz kreće van odobrene trase, mora imati posebnu dozvolu nadležnog organa za poslove saobraćaja.

Turistički voz

Turističkim vozom sme upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu najmanje za upravljanje vozilima "BE“ kategorije i posebnu dozvolu za upravljanje turističkim vozom koju izdaje Agencija.

Posebna dozvola se izdaje na rok od pet godina.

Bliže uslove u pogledu korišćenja i tehničkih karakteristika turističkog voza, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.