Svetlosni signali-Semafori

Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori, deo su saobraćajne signalizacije.
Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa:

  1. semafori za regulisanje kretanja vozila;
  2. semafori za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama;
  3. semafori za regulisanje pristupa;
  4. semafori za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama;
  5. semafori za regulisanje kretanja pešaka;
  6. semafori za regulisanje kretanja tramvaja;
  7. semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom, i
  8. semafori kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge.

Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene, žute, zelene i bele boje. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće.
Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom, koji dodatno objašnjava njegovo značenje.

Animacija promene signala na semaforu.

Ltablice.com-animacija promene signala na semaforu

 

Postavljaju se na prilazu raskrsnici, na vertikalnom stubu. Svetla su postavljena vertikalno, jedno ispod drugog. Najviše je postavljeno crveno, a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo.

Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake, po horizontali. Svetla su tada poređana horizontalno, najpre s leva je crveno, a zatim slede žuto i zeleno.

Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm.

Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama, menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci, u određenim vremenskim periodima. Npr. u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada, a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada.

Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno.

Za regulisanje kretanja pešaka uporebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje. Njima može biti pridodat uređaj za davanje zvučnog signala ili uređaj za odbrojavanje preostalog vremena čekanja na promenu crvenog signala.

Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini. Svetlosna traka može biti u horizontalnom, vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja.

Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu, kojom vozila treba da se kreću, da bi na narednom semaforu imala slobodan prolaz. Broj koji označava preporučenu brzinu kretanja predstavljen je belom bojom na tamnoj pozadini.

semafor za regulisanje kretanja određenom brzinom

Semafor na slici označava da će vam, pri kretanju vozilom brzinom od 50 km/h, sledeći semafor, ili više njih, biti "otvoreno" - "zeleni talas".