Poprečne oznake na kolovozu obeležavaju se neisprekidanim ili isprekidanim linijama i mogu biti povučene na kolovozu tako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka.
Poprečne oznake su:

  1. linija zaustavljanja,
  2. kosnici,
  3. graničnici,
  4. pešački prelazi, i
  5. prelazi biciklističke staze preko kolovoza.

Linije zaustavljanja su :

  1. neisprekidane linije i
  2. isprekidane linije.

neisprekidana linija zaustavljanja

Neisprekidana linija zaustavljanja, postavljena ispred semafora, označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo ako mu je semaforom zabranjen prolaz.

Neisprekidana linija zaustavljanja, postavljena na prilazu raskrsnici - sa putem sa prvenstvom prolaza, gde je na sporednom putu postavljen znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) , označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo.

Neisprekidana linija zaustavljanja, ako znak „STOP“ ne postoji, ima značenje kao da znak postoji, na ukrštanju sa putem sa prvenstvom prolaza!

Neisprekidana linija zaustavljanja, postavljena ispred znaka „zabrana prolaza bez zaustavljanja“, koji označava blizinu carinarnice, policije ili naplatnog mesta za putarinu, označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo. (Vidi znakove)

Ispred neisprekidane linije zaustavljanja na kolovozu može da se obeleži reč „STOP“.

Isprekidana linija zaustavljanja, postavljena na raskrsnici, na putu sa prvenstvom prolaza, gde je postavljen znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“, označava mesto na kolovozu ne kome je vozač dužan da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi i da, po potrebi, zaustavi vozilo pre linije zaustavljanja. Neposredno pre isprekidane linije zaustavljanja, na kolovozu može da se obeleži saobraćajni znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao).

isprekidana linija zaustavljanja

Ako na prilazu raskrsnici sa putem sa prvenstvom prolaza ne postoji saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) ili „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao), linije zaustavljanja, neisprekidana i isprekidana, imaju značenje kao da odgovarajući znak postoji!

Kosnik označava mesto zatvaranja saobraćajne trake, otvaranja trake i zatvaranja saobraćajne trake rezervisane za vozila javnog prevoza putnnika.

Zatvaranje saobraćajne trake kosnikom prilikom uključenja vozila na auto-put. kosnik - oznaka na kolovozu

Graničnik označava deo kolovoza na kome je zabranjen saobraćaj zbog ulivanja saobraćaja sa prilaznog puta.

Graničnik (beli pravougaonik). granicnik - oznaka na kolovozu

Pešački prelaz označava deo površine kolovoza namenjen za prelaz pešaka. Na mestima na kojima pešački prelaz nije moguće obeležiti bojom, prelaz se može obeležiti čeličnim elementima, klinovima ili reflektujućim materijalima. Na kolovozu, pored pešačkog prelaza koji se nalazi u blizini škole, mora da stoji natpis „ŠKOLA“.

Prelaz biciklističke staze preko kolovoza je deo površine kolovoza namenjen isključivo za prelaz biciklista.

Biciklistički prelaz. biciklisticki prelaz