Saobraćaj

je kretanje vozila i lica na putevima, čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja.

Put

je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom ili drugim propisima.

Javni put

je put od opšteg značaja koji mogu pod jednakim ulovima da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav.

Nekategorisani put

je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika.

Autoput

auto-put
je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova, sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer, bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama, sa potpunom kontrolom pristupa, na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom.

Zaustavna traka

obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost, iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.).

Saobraćajna traka za uključivanje

ukljucenje na autoput
je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put.

Saobraćajna traka za isključivanje

iskljucenje sa autoputa
je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta.

Motoput

znak motoput
je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom (put rezervisan za saobraćaj motornih vozila).

Ulica

je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja.

Protivpožarni put

je posebno obeleženi uzdužni deo oko stambenih objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Zemljani put

je put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor.

Kolovoz

je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila.

Kolovozna traka

je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru.

Saobraćajna traka

kolovoz
je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila.

Biciklistička traka

je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala.

Saobraćajna traka za spora vozila

je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila.

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika

je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji.

Raskrsnica

raskrsnica
je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou.
Tramvajska baštica

je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja.

Trotoar

je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka.

Parkiralište

je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta.

Parking mesto

je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila.

Pešački prelaz

je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza.

Pešačka staza

je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka.

Biciklistička staza

je put namenjen isključivo za kretanje bicikala.

Trg

je poseban plato namenje kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave.

Prelaz puta preko pruge

je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga.

Pešačko ostrvo

je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika.

Naselje

je izgrađen, funkcionalno objedinjen prostor, koji je namenjen za život i rad stanovnika.