Uzdužne oznake na kolovozu su :

 1. razdelne linije
 2. ivične linije i
 3. linije upozorenja.

Ukratko za nestrpljive:

Razdelna linija može biti:

 1. neisprekidana - ne sme se gaziti. Može biti:
  1. obična - razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja vozila),
  2. udvojena - razdvaja kolovozne trake kad ima više saobraćajnih traka u jednom smeru(po jednoj kolovoznoj traci), i u tunelima, na mostovima (vidi: pojam kolovoza, kolovozne trake i saobraćajne trake).
 2. isprekidana - sme se gaziti. Može biti:
  1. obična - razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja) ili saobraćajne trake u istoj kolovoznoj traci (istom smeru kretanja),
  2. kratka - linija vodilja na raskrsnicama. Usmerava vozila pri promeni pravca kretanja (skretanje levo ili desno),
  3. udvojena - traka sa promenljivim smerom kretanja vozila, koje je regulisano semaforom (vidi: semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci).
 3. kombinovana – (isprekidana i neisprekidana linija, jedna do druge) - samo sa jedne strane kombinovane linije je dozvoljeno preticanje (sa one gde je isprekidana linija).

Ivična linija – označava ivicu vozne površine kolovoza.

Linija upozorenja – isprekidana duža linija, nagoveštava pojavu neisprekidane linije.

Opširnije ispod:

neprekidna razdelna linija

Razdelna linija razdvaja kolovoz na kolovozne trake odnosno na saobraćajne trake.

Razdelne linije se izvode kao :

 1. neisprekidane,
 2. isprekidane ili
 3. kombinovane.

Isprekidane i neisprekidane razdelne linije izvode sa kao, obične ili udvojene.

Neisprekidana razdelna linija označava zabranu prelaženja preko te linije i zabranu kretanja po toj liniji.

udvojena neprekidna razdelna linija

Udvojena neisprekidana razdelna linija izvodi se na kolovozima sa dvosmernim saobraćajem :

 1. sa dve ili više saobraćajnih traka po smeru;
 2. sa neparnim brojem saobraćajnih traka ako je u oba smera zabranjeno preticanje;
 3. u tunelima i na prilazima tunelima u dužini od 150m do 250m;
 4. na putnim objektima(mostovi, tuneli,..) i
 5. ako to zahtevaju saobraćajni uslovi ili uslovi bezbednosti na putu.

Isprekidana razdelna linija može biti obična i kratka isprekidana linija.

Razdelna isprekidana obična linija koristi se za:

 1. razdvajanje kolovozne trake na putu sa samo po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer;
 2. razdvajanje kolovozne trake na saobraćajne trake.

Razdelna isprekidana kratka linija koristi se:

 1. na prilaznim kracima raskrsnici - za obeležavanje posebnih traka za skretanje levo ili desno na raskrsnici;
 2. kao razdelna linija na dvosmernim biciklističkim stazama, i
 3. kao linija vodilja za kretanje vozila kroz raskrsnicu.

linija vodilja na kolovozu

Razdelna udvojena isprekidana linija koristi se za obeležavanje saobraćajnih traka sa promenljivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih zakova – semaforima.

Dvostruka isprekidana razdelna linija. Srednja traka menja smer kretanja vozila u zavisnosti od znaka na semaforu postavljenog iznad te trake. Vidi semafor na : semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci dvostruka isprekidana razdelna linija

Razdelna udvojena kombinovana linija koristi se za razdvajanje kolovoznih traka na mestima gde uslovi preglednosti dopuštaju preticanje samo u jednom smeru, tako da se za preticanje koristi saobraćajna traka namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera.

kombinovana razdelna linija

Ivična linija služi da označi ivicu vozne površine kolovoza. Može biti neisprekidana i isprekidana, normalna i široka. Široka ivična linija koristi se na autoputu i motoputu na raskrsnicama u više nivoa.

Linija upozorenja(duža isprekidana linija) koristi se za najavljivanje blizine neisprekidane linije. linija upozorenja na kolovozu