Polaganje testova za vožnju na računaru trebalo bi da počne od jula 2015. godine. Ovom izmenom kandidati za vozače će ubuduće polagati teorijski deo ispita za vožnju u auto školama u elektronskoj formi, na kompjuteru. Ovim bi trebalo da se završi doba polaganja testova u pisanoj formi.

Testovi za voznju polagace se na racunaru od jula 2015

Kreator novog informacionog sistema za obuku vozača, čiji sastavni deo je i nov način polaganja vozačkih testova, je MUP, koji u saradnji sa eUpravom privodi kraju njegovu izradu.

Ciljevi uvođenja novog informacionog sistema za obuku i novog načina polaganja testova su:

 • da se uvede red u sistem obuke vozača, da se spreče moguće zloupotrebe;
 • da se prikupe podaci o osposobljavanju polaznika auto-škola;
 • da se omogući kandidatima pristup korisnim informacijama vezanim za obuku;
 • da se olakša rad auto školama;
 • da se automatski kontroliše da li kandidat ispunjava uslove za osposobljavanje. Auto škole će dobijati podatke od MUP-a za svakog kandidata i na osnovu toga će utvrđivati da li kandidat ispunjava uslove za obuku: koliko ima godina - da li ispunjava starosni uslov, podaci o kategorijama za koje kandidat već poseduje dozvolu;
 • da se kontrolišu faze obuke, da li je kandidat stekao uslov za sledeću fazu obuke: neće moći da prijavi teorijski ispit ako pre toga nije završio teorijsku obuku, neće moći da započne praktičnu obuku ako nije položio teorijski deo ispita, kandidat će morati da poštuje redosled časova u okviru određene teme.

Ako sve bude išlo kako je planirano, novi informacioni sistem osposobljavanja kandidata za vozače počeće da se primenjuje od prvog jula 2015. godine, ali kao i obično, postoji mogućnost odlaganja, s obzirom da je reč o složenom projektu.

Neke od prednosti ovog sistema za kandidate za vozače je i da će, na osnovu dobijenog korisničkog imena i lozinke, moći da pristupe ovom sistemu kako bi:

 • prijavili ispit od kuće,
 • dobili informacije o rasporedu održavanja teorijske obuke,
 • dobili informacije o datumu polaganja ispita,
 • saznali koliko časova teorijske ili praktične obuke su pohađali.

Novi informacioni sistem za obuku kandidata sadržaće još korisnih informacija i podataka: cenovnik auto-škola, cene teorijskog i praktičnog dela ispita, cene raznih taksi, cenovnik minimalnih iznosa obuke po kategorijama, koje je propisala Vlada.

Kako će se u sistemu nalaziti svi podaci neće biti potrebe za pisanim potvrdama o završenoj obuci kakve se izdaju prilikom prelaska kandidata iz jedne škole u drugu.

Sistem će kontrolisati i da li neka auto-škola ispunjava neophodne uslove za rad, npr. da li vlasnik škole ima neophodan broj registrovanih vozila za obuku i da li škola ima dovoljan broj licenciranih instruktora.

Teorijski deo ispita

Novi način polaganja teorijskog dela ispita će se primenjivati samo na one kandidate koji prvi put upisuju vožnju, ali ne i na one koji su započeli obuku pre početka njegove primene.

Za kandidate koji su počeli obuku pre primene novog sistema polaganja vozačkog ispita auto škole će morati da unesu u sistem određene podatke iz svojih pisanih evidencija kako bi sistem i u njihovom slučaju pratio ispunjenost uslova za nastavak obuke.

Postoji bojazan da neki kandidati neće moći da polože ispit zbog nepoznavanja rada na kompjuteru, međutim, svaki kandidat tokom obuke može imati simulaciju ispita, odnosno na časovima vežbi može biti obučen za polaganje ispita na računaru.

Važne novine i dodatne prednosti za kandidate postoje i tokom samog rešavanja ispita u elektronskoj formi:

 • tokom polaganja ispita na računaru kandidat će moći da ispravi odgovor na neko pitanje, ako misli da je pogrešio, što prilikom rešavanja testova u pisanoj formi nije bilo moguće;
 • ne može se desiti da kandidat ne da potreban broj odgovora na neko pitanje jer će ga sistem na to upozoriti;
 • kandidat može da označi pitanja za koja nije siguran u odgovor i da ih do kraja ispita još jednom proveri;
 • na kraju ispita sistem pravi izveštaj za kandidata sa informacijom na koja pitanja je odgovrio tačno, a na koja nije.

Praktični deo ispita

Novina je da će sistem automatski generisati broj ispitnog zadatka sa kojim se upoznaje kandidat. To je uvedeno zbog situacija koje su se pojavljivale u praksi, da kandidat unapred zna koji broj ispitnog zadatka će imati, trasu na kojoj će voziti i da se obuka sprovodi samo na toj poznatoj trasi.

Ispitivači tokom polaganja ispita evidentiraju greške, koje kandidat pravi, u bodovne liste, a kasnije te podatke iz bodovnih lista unose u informacioni sistem, koji ima mogućnost da vrši kontrolu da li je kandidat ocenjen u skladu sa tim podacima. Tek posle provere podataka iz bodovnih lista i potvrde pozitivne ocene kandidatu može biti izdato uverenje o položenom ispitu.

Dogovor auto-škola i MUP-a

Pre usvajanja izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ostalo je da se usaglase stavovi oko još nekih spornih pitanja između Uprave saobraćajne policije i Privredne komore auto škola Srbije.

Najvažnija vest je da će auto-škole definitivno biti oslobođene obaveze da imaju u vlasništvu ili pod zakupom poligone za obuku. To će biti obaveza lokalnih samouprava. Te površine bi trebalo da imaju i drugu namenu, da služe i kao edukativni centri, gde će se održavati vežbe iz oblasti saobraćaja namenjene deci.

Sledeća važna vest je da neće biti video nadzora u učionicama auto-škola, osim za vreme polaganja teorijskog ispita.

Dalje, brisana je odredba da ispitivač ne može ispitivati kandidate koje je obučavao.

Međutim, vozila B kategorije moraće da imaju GPS sistem, odnosno tahografe.

Ostalo je još otvorenih pitanja. Predstavnici auto-škola nisu sasvim saglasni sa idejom da se polaganje teorijskog dela ispita obavlja isključivo na računaru, smatraju da bi trebalo ostaviti mogućnost polaganja testova i u pisanoj formi, zbog onih kandidata koji nisu imali kontakt sa računarima.

Zakonom je predviđeno je da svaka auto-škola mora imati najmanje tri računara čiju nabavku sami finansiraju. Ostalo je da se vidi da li postoji mogućnost da se auto-škole udruže, da više škola učestvuje u formiranju učionice za polaganje teorijskog dela ispita.

Privredna komora auto-škola traži da se ozakoni kao partnerska organizacija državi.

Povezani članci: