Kada kandidat za vozača uspešno prođe sve prepreke i položi vozački ispit za neku od kategorija motornih vozila: A1, A2, A, B1, B; izdaće mu se Probna vozačka dozvola sa rokom važenja:

 • od dve godine, za one kandidate koji polože vozački ispit sa navršenih 19 godina života;
 • do navršene 21. godine života, za one kandidate koji su položili vozački ispit pre navršene 19. godine. To znači da će za onog vozača, koji je dobio Probnu dozvolu sa 17. godina, rok njenog važenja biti do četiri godine, dok ne navrši 21. godinu života.

Posle isteka roka važenja Probne vozačke dozvole, vozač dobija "pravu" dozvolu B kategorije, koja mu omogućava da vozi bez raznih ograničenja koje nameće Probna dozvola.

Predhodna verzija Zakona o bezbednosti u saobraćaju (skr. ZOBS) u članu 182. propisivala je rok važenja Probne vozačke dozvole na jednu godinu, dok po ovim, najnovijim izmenama ZOBS-a (iz aprila 2018), Probna dozvola ima rok važenja od minimum dve godine, u zavisnosti od starosti vozača.

Važne Napomene:

Primena odredbi ZOBS-a iz člana 182. koje se odnose na izdavanje probne dozvole (pa i one odredbe koja se odnosi na rok važenja Probne dozvole) odlaže se do septembra 2019. godine.

Odredba ovog člana zakona, koja se odnosi na snagu motora vozila kojim mogu upravljati lica sa Probnom dozvolom B kategorije, primenjuje se odmah, ali samo na one vlasnike probne dozvole koji su je stekli posle početka primene izmenjenog ZOBS-a, dakle posle 3.04.2018 (više o tome u nastavku teksta).

Ostala ograničenja iz člana 182. koja se odnose na vlasnike probne dozvole primenjuju se na sve vlasnike probne dozvole, bez obzira da li su je stekli pre ili posle stupanja na snagu izmenjenog zakona o saobraćaju 3.04.18.

Učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice već poseduje probnu vozačku dozvolu neke od kategorija: A1, A2, A, B1 ili B; a kasnije položi ispit i za neku drugu od predhodno navedenih kategorija, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće mu do datuma važenja probne dozvole koja je prvo izdata.

Izdavanje vozačke dozvole nakon izdavanja probne dozvole - Zamena probne vozačke dozvole sa vozačkom dozvolom

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a, gde lice koje podnosi zahtev ima prebivalište. Pri tome je, za vađenje prave dozvole B kategorije, potrebno priložiti probnu dozvolu, ličnu kartu, platiti troškove izrade vozačke dozvole (255,00 din), troškove izdavanja vozačke dozvole (621,00 din) i naknadu za republičku administrativnu taksu (740,00 din). Sve ukupno, cena izdavanja nove dozvole je oko 1600,00 dinara. Više informacija o izdavanju dozvole pogledajte na sajtu MUP-a.

Dozvolu B kategorije može da dobije svako ko napuni 17 godina, ali su za njih, kao i za svakog vozača koji prvi put položi vozački ispit, predviđena mnogobrojna ograničenja.

Ograničenja koja važe sa vozače sa probnom vozačkom dozvolom (iz člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima - skr. ZOBS)

probna vozačka dozvola unutrašnjost

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1. upravlja vozilom brzinom većom od:
• 110 km/h - na autoputu,
• 90 km/h - na motoputu,
• 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće - ovo važi na ostalim putevima;

Ako je npr. saobraćajnim znakom, na nekom delu autoputa, propisana brzina od 100 km/h, mora se poštovati znak, a brzina kojom vozač sme da se kreće je 90% od brzine koja je dozvoljena saobraćajnim znakom, a to je 90% od 100 km/h (0,9 x 100), odnosno 90 km/h.
Pogledajte Kazne za prekoračenje brzine van naselja i Kazne za prekoračenje brzine u naselju.

2. otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko u organizmu ima alkohola ili neke druge psihoaktivne supstance; vidi Vožnja pod uticajem alkohola.

3. upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova;

4. za vreme vožnje koristi telefon i druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku (tzv. handsfree uređaji za komunikaciju);

5. upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW (107,3 KS), osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina;

Maksimalna snaga vozila kojim mogu da upravljaju vozači sa probnom vozačkom dozvolom

6. Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

7. Vozač sa probnom dozvolom kategorije B može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

8. Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

9. Motorno vozilo kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

probna vozačka dozvola korice

Sledi da lice koje ima 17 godina (nije punoletno) mora pored sebe imati lice, koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina i koje je dužno da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Novina u odnosu na predhodnu verziju ZOBS-a je da je pratnja iskusnog vozača potrebna i kada vozač sa Probnom dozvolom kategorije B upravlja vozilom čija snaga motora prelazi 80 kW, odnosno 107,3 KS. Pratilac mora biti član porodice, koji ima važeću vozačku dozvolu kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Sve novine izmenjenog Zakona o saobraćaju iz 2018.god. u odnosu na predhodni, a koje se odnose na vozače sa Probnom vozačkom dozvolom su:

 • probna vozačka dozvola važi dve godine, odnosno, za one mlađe od 19 godina, do navršene 21. godine života (po predhodnoj verziji ZOBS-a važila je jednu godinu);
 • vozači sa probnom dozvolom B kategorije neće moći da upravljaju vozilom koje ima snagu motora veću od 80kW (107,3 KS) bez nadzora člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina (ovo je potpuno novo ograničenje);
 • vozači sa probnom dozvolom kategorije B ne smeju da prevoze više od tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor (novo ograničenje);
 • pored mobilnih telefona, zabranjena je upotreba i handsfree (bluetooth) uređaja za komunikaciju (sada je uključen i handsfree uređaj);
 • zabranjena je vožnja noću od 23 – 6h (bilo je do 5h).

Od 15-og januara 2011. godine sa obukom za B kategoriju mogu otpočeti i kandidati sa navršenih 16 godina, a pravo polaganja se stiče sa navršenih 17 godina. Kandidati koji su u fazi obuke ili su završili obuku za B kategoriju, a nisu punoletni (imaju 17 godina) mogu polagati i teoretski i praktični deo vozačkog ispita.

"P" oznaka je definisana Pravilnikom o posebnoj oznaci na vozilu kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom. Propisan je izgled i način postavljanja posebne oznake "P" na vozilu. Pravilnik je stupio na snagu 8.4.2011. godine.
Na sajtu Ltablice.com možete pogledati i daunlodovati (skinuti) Posebnu oznaku "P".

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, "gubi" dozvolu već sa "sakupljenih"  9 kaznenih poena, za razliku od ostalih vozača, kojima je "potrebno" 18 poena za poništavanje dozvole. Kazneni poeni koji su vozaču izrečeni za vreme posedovanja probne vozačke dozvole važe i nakon sticanja vozačke dozvole, do njihovog brisanja, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Kazne za nepoštovanje odredbi člana 182. ZOBS-a koje se odnose na pravila koja važe za vozače koji poseduju probnu dozvolu

Napomene:

Za prekršaje kojima je zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdaje se prekršajni nalog, u skladu sa zakonom koji reguliše izdavanje prekršajnog naloga.

* Nepostojanje posebne oznake "P" - kazna: 3.000 dinara

Ako vozač sa probnom dozvolom nema posebnu oznaku "P", koja mora biti postavljena na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire. Kazna je 3.000 dinara, a ako pri tom izazove saobraćajnu nesreću kazna je 5.000 – 15.000 dinara.

* 10.000 dinara je kazna za korišćenje telefona i ostalih komunikacijskih uređaja (handsfree)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju (handsfree). Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara.

* Upravljanje vozilom od strane maloletnog lica sa probnom dozvolom, bez nadzora - kazna: 20.000 - 40.000 dinara

Upravljanje vozilom od strane maloletnog lica sa probnom dozvolom, bez nadzora iskusnog vozača koji ima važeću dozvolu B kategorije najmanje pet godina, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja i 6 kaznenih poena.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 60.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

* Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način - ukoliko se toga ne pridržava kazna je 10.000 - 20.000 dinara.

Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima. Ukoliko se toga ne pridržava kazna je 10.000 – 20.000 dinara.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

Ako je lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom pod desjtvom alkohola (više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml) kazniće se kaznom zatvora od 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 - 120.000 dinara, minimum 8 meseci zabrane upravljanja i minimum 9 kaznenih poena.

* Ukoliko lice sa probnom dozvolom kategorije B upravlja vozilom koje ima snagu motora veću od 80kW bez nadzora iskusnog vozača, kazna je 20.000 - 40.000 dinara.

Ukoliko lice sa probnom dozvolom B kategorije upravlja vozilom koje ima snagu motora veću od 80kW, bez prisustva člana porodice koji ima vozačku dozvolu kategorije B najmanje 5 godina, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 60.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

* Vožnja pod uticajem alkohola - propisana je nulta tolerancija za alkohol, za vozače sa probnom dozvolom i za njihove pratioce.

Ako vozač sa probnom dozvolom vozi pod uticajem alkohola - ima više od 0 promila alkohola u krvi, kazna je minimum 10.000 dinara, zavisno od stepena alkoholisanosti, i isključenje vozača iz saobraćaja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je 15.000 do 30.000 dinara.

Isto se odnosi na lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom.

* Vožnja noću od 23,00 - 06,00 h - kazna: 10.000 - 20.000 dinara

Ako vozač sa probnom dozvolom vozi noću, u periodu od 23,00 do 06,00 h, kazna je 10.000 - 20.000 dinara.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

* Vozač kome posle isteka probne dozvole nije izdata vozačka dozvola - kazna je 5.000.

Vozač, kome posle isteka probne dozvole za više od 6 meseci nije izdata vozačka dozvola, platiće kaznu u iznosu od 5.000 dinara.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara.


 1. Saznajte šta je sve potrebno za izdavanje probne vozačke dozvole.
 2. Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.
 3. Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola.
 4. Pogledajte i daunlodujte (skinite sa sajta) Posebnu oznaku "P".
 5. Nove kategorije vozača