U saobraćaju na putu vozilo ne sme da se optereti:

  1. preko nosivosti upisane u saobraćajnu dozvolu i najveće dozvoljene ukupne mase.
  2. preko najvećeg osovinskog opterećenja pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila tj. preko osovinskog opterećenja propisanog tehničkim normativima za određeni tip vozila.
  3. tako da vozilo sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije za pojedine vrste vozila (dužina, širina i visina). Ove dimenzije, za pojedine vrste vozila, propisane su u Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju.
  4. preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta.

Izuzetno od gore navedenih tačaka 2) i 3), po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju(ZOBS), vozilo, odnosno skup vozila, sme da učestvuje u saobraćaju na putu, uz posebnu dozvolu nadležnog organa.

Prevoz tereta na putnickom vozilu

Teret na vozilu mora da bude smešten i obezbeđen tako da pri vožnji ostaje u položaju postavljenom prilikom utovara, tako da:

  • ne ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu,
  • ne umanjuje stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom, kao i da ne utiče na funkcionisanje i korišćenje sklopova i delova vozila,
  • ne umanjuje preglednost vozaču,
  • ne pada i ne rasipa se sa vozila po putu, odnosno ne vuče se po putu,
  • ne zaklanja svetla, registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu,
  • ne zagađuje životnu sredinu.

Teret u rasutom stanju, sem na priključnom vozilu za traktor, mora da bude prekriven.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, koje naloži vršenje utovara ili vrši utovar dužno je da prilikom utovara robe vodi računa o poštovanju gore navedenih odredbi zakona.

Ukoliko je utovar tereta izvršen u inostranstvu, za potrebe primaoca, odnosno naručioca prevoza koji ima prebivalište ili sedište u Srbiji, za poštovanje ovih odredbi zakona odgovoran je i primalac tereta, odnosno naručilac prevoza.

Prevoz tereta na vozilu - maksimalna dužina

Teret na motornom vozilu može da pređe najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila do jednog metra.

Teret na vozilu ne sme da pređe najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila za više od 1/6 svoje dužine, a najviše za 1,5 m, s tim da teret preostalim delom dužine mora biti oslonjen na tovarni prostor.

Izuzetno, u saobraćaju na putu može da učestvuje vozilo na kome teret nije smešten na propisan način, ukoliko to odobri upravljač puta.

Prevoz tereta na teretnom vozilu

Ukoliko teret na vozilu prelazi najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila, mora biti označen. Kod teretnih i priključnih vozila, teret se označava propisanom tablom(tabla kvadratnog oblika, dimenzije 50 x 50 cm, obojena naizmenično kosim trakama reflektujuće narandžaste(ili crvene) i bele boje. Tabla se postavlja upravno na uzdužnu osu vozila.), kod ostalih vozila crvenom tkaninom, a u uslovima smanjene vidljivosti crvenim svetlom ili svetloodbojnom materijom crvene boje(katadiopter).

Obeležavanje tereta na vozilu : crvena tkanina, tabla i katadiopteri.

obelezavanje tereta na vozilu

Bliže propise o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđenja i označavanja donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Vozila koja su namenjena za izvođenje radova van puta kada u saobraćaju na putu imaju instalirana oruđa za izvođenje radova, koja nisu sklop vozila već izmenjivo sredstvo za rad, moraju biti propisano označena.

Utovar ili istovar tereta na putu mora se obavljati tako da ne ometa, odnosno ne ugrožava, ostale učesnike u saobraćaju.

saobracajni znakovi