Primer 1

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima.

Ova slika prikazuje situaciju u kojoj dva vozila istovremeno imaju pravo prolaza. To su vozila označena brojevima 1 i 2, koja se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza, a u toj situaciji, u njihovom međusobnom odnosu, primenjuju se pravila saobraćaja tj. pravilo koje nalaže da pravo prvenstva prolaza ima vozilo koje na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja.

Kroz raskrsnicu prvo prolazi vozilo sa brojem 1 jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza i u odnosu na vozilo sa brojem 2 koje dolazi iz suprotnog smera, takođe sa puta sa prvenstvom prolaza, skreće udesno, tj. nalazi se sa njegove desne strane. Zatim ide vozilo sa brojem 2 i na kraju vozilo sa brojem 3, koje dolazi sa sporednog puta.

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 1

Primer 2

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima.

Na prikazanoj slici uobičajena situacija bi nalagala da kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila sa brojevima 2 i 3, ali na raskrsnici se nalazi i vozilo sa pravom prvenstva prolaza tj. vozilo policije sa upaljenom rotacijom.

Zato, to vozilo prolazi prvo kroz raskrsnicu, posle njega ide vozilo sa brojem 2, jer u odnosu na vozilo sa brojem 3, koje se takođe nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza, zadržava pravac kretanja (u međusobnom odnosu ova dva vozila primenjujemo pravila saobraćaja koja nalažu da vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo iz suprotnog smera ima prvenstvo prolaza na raskrsnici). Zatim ide vozilo sa brojem 3. Kroz raskrsnicu sledeći prolazi tramvaj sa brojem 4, jer je u pitanju šinsko vozilo, i na kraju vozilo sa brojem 5.

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 2

A šta u situaciji da tramvaj seče putanju odnosno pravac kretanja vozila koja dolaze iz suprotnog smera, a auto sa brojem 5 zadržava pravac kretanja?

Primer 3

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima.

U konkretnoj situaciji, u međusobnom odnosu ta dva vozila, tramvaja i automobila sa brojem 5, Iako je raskrsnica regulisana znakovima, tramvaj ide prvi iako seče pravac kretanja vozila iz suprotnog smera, jer je u pitanju šinsko vozilo, koje uvek ima prednost u međusobnom odnosu sa putničkim vozilima, kada se i tramvaj i putnički automobil nalaze na putu istog prioriteta, koji je regulisan saobraćajnim znakovima.

Putnički automobil i tramvaj, u prikazanoj situaciji, znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza (oboje su na sporednom putu). Važi pravilo da šinsko vozilo uvek, u svim situacijama, ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnički automobil.

Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 3

Vozila označena brojevima 1, 2 prva prolaze kroz raskrsnicu jer se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza, a u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje je na istom putu ali dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja), vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera dok vozilo broj 2 skreće udesno.

Posle prolaska vozila sa brojem 3 kroz raskrsnicu, sledeći prolazi tramvaj, jer on u međusobnom odnosu svih vozila, koja se nalaze na sporednom putu (vozila koja imaju ispred sebe znak „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“ kako vertikalni tako i horizontalni, na kolovozu) ima apsolutnu prednost.

Zatim kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5 jer zadržava pravac kretanja u odnosu na vozilo sa brojem 6 koje je na istom pravcu ali dolazi iz suprotnog smera. Sledi policijsko vozilo koje nije na zadatku (nije upaljena rotacija) - vozilo sa brojem 6 i na kraju kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 7.

Primer 4

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima.

U situaciji prikazanoj na slici, postojanje kružnog toka na raskrsnici, ne menja situaciju u pogledu poštovanja saobraćajnih znakova i pravila saobraćaja.

Ovde treba prvo uočiti da je raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima koji se nalaze na kolovozu. Trouglovi iscrtani na kolovozu označavaju nailazak na put sa prvenstvom prolaza.

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 4

Kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila označena brojevima 1 i 2 jer se nalaze na putu sa pravom prvenstvom prolaza (nemaju poprečnu liniju na raskrsnici, niti punu, niti isprekidanu, za razliku od vozila koja dolaze iz poprečnog pravca) i imaju prednost u odnosu na vozilo sa brojem 3. Vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja na raskrsnici u odnosu na vozilo iz suprotnog smera, dok vozilo broj 2 u odnosu na vozilo sa brojem 3, koje dolazi iz suprotnog smera, skreće udesno.

Posle prolaza kroz raskrsnicu vozila sa brojem 3 sledeći prolazi tramvaj, jer u međusobnom odnosu svih vozila koja se nalaze na sporednom putu (imaju trouglove na kolovozu – „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“) on ima apsolutnu prednost. Posle njega ide policijsko vozilo sa brojem 5 (nije na zadatku) jer skreće udesno i time u odnosu na vozilo sa brojem 7, koje dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja, ima prednost. Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 6.

Primer 5

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima.

Na slici je prikazana tzv. „T“ raskrsnica, nazvana tako zbog svog izgleda. Na dva kraka te raskrsnice postavljena je dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza, koja vozačima vozila koja se nalaze na tim pravcima signalizira da se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza i označava pravac pružanja tog puta.

Preostali kraci raskrsnice, koji nemaju ovaj znak, označeni su uvek znakom Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.

Situacija na slici nalaže da prvo kroz raskrsnicu prolaze vozila sa brojem 1 i 2 , jer se nalaze na pravcu pružanja puta sa prvenstvom prolaza (znak podebljanom linijom pokazuje pravac pružanja puta sa prvenstvom prolaza) i u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje se takođe nalazi na putu sa prvenstvom prolaza) imaju prednost jer dolaze sa njegove desne strane (pravilo desne strane – pravila saobraćaja se primenjuju kad vozila znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza kroz raskrsnicu). Posle vozila sa brojevima 1, 2, i 3 kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 4 jer u odnosu na vozilo broj 5 ima prednost, dolazi sa puta sa prvenstvom prolaza. Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5.

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 5

Primer 6

Raskrsnica je regulisana od strane policijskog službenika - saobraćajca.

Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je 1, 2, 3. Situacija je ista kao kada bi za vozila sa brojem 1, 2 i 3 bilo upaljeno zeleno svetlo na semaforu, a za vozila koja ulaze u raskrsnicu iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa policajca, situacija je ista kao da imaju upaljeno crveno svetlo na semaforu.

Drugačija situacija bi bila da postoji posebna traka za skretanje ulevo. Vozači koji se nalaze u toj traci bi morali da čekaju eksplicitan znak policajca da bi skrenuli. Vidi znakove koje daje saobraćajac.

Automobili koji nisu obeleženi brojevima moraju da čekaju jer dolaze iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa saobraćajca.

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 6

Primer 7

U situaciji prikazanoj na slici semafori na raskrsnici ne rade, a plavi automobil je zatvorio ulaz u raskrsnicu za auto broj 3 koji se nalazi iza njega, pred ulazom u raskrsnicu.

Pošto semafori ne rade, situacija je ista kao kada raskrsnica nije regulisana, sva vozila dolaze sa puteva iste važnosti. Primenjuje se pravilo desne strane i pravilo koje kaže da na raskrsnici, vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja ima prednost u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i skreće ulevo (član 47. ZOBS-a).

Dodatno, po članu 49. ZOBS-a, vozač u vozilu broj 3 ne sme da uđe u raskrsnicu iako možda ima prvenstvo prolaza, ako će se zbog gustine saobraćaja zaustaviti na raskrsnici i time ometati ili onemogućiti normalan protok vozila, odnosno pešaka. Iz tog razloga, vozač u vozilu 3 mora da čeka, ne sme da ulazi u raskrsnicu, pa se prvenstvo prolaza rešava samo između vozila 1 i 2, gde se primenjuje pravilo iz člana 47. ZOBS-a: "vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo dužan je da propusti vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i zadržava pravac kretanja ili skreće udesno".

Redosled prolaza vozila kroz raskrsnicu je: 2, 1, 3 (ako se za vozilo 3 u međuvremenu raščisti saobraćaj u nastavku puta i ne nastanu neke nove promene na raskrsnici).

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 7

Napomena: Gore dato objašnjenje je samo jedno tumačenje situacije prikazane na slici i ne mora biti tačno. Prvobitno tumačenje prvenstva prolaza za ovu sliku nije bilo tačno i zato se izvinjavamo svim korisnicima koje smo takvim tumačenjem doveli u zabludu. Molimo Vas da uvek proverite sve informacije koje se nalaze na ovom sajtu, hvala.

Primer 8

Ovaj primer nije postavljen zbog redosleda prolaza vozila kroz raskrsnicu već da se prikaže situacija gde se mora obratiti pažnja osim na saobraćajca i na postavljeni znak dozvoljeni smerovi.

Žuti automobil, označen brojem 3, pravi prekršaj jer želi da skrene ulevo, što je znakom obaveze dozvoljeni smerovi u ovoj situaciji zabranjeno.

Isto bi važilo i da je umesto saobraćajca postavljen semafor sa upaljenim zelenim svetlom za pravac iz koga dolazi žuti automobil.

Još jedna stvar, auto ide ispred saobraćajca, ne obilazi ga

resavanje regulisanih raskrsnica - primer 8