Prema novom Zakonu o saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Kazna za neposedovanje ovog izveštaja je od 10.000 do 50.000 dinara.

evropski izvestaj o saobracajnoj nezgodi

Ukoliko ne posedujete izveštaj, možete zamoliti drugog učesnika nezgode da popunite njegov izveštaj ili sačekati policiju i izvršiti prijavu štete po standardnoj proceduri uz zapisnik MUP-a.

Obrazac Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi je besplatan, a dobija se od strane osiguravajućeg društva kod koga ste osigurali vozilo.

Verziju za štampu Evropskog izveštaja možete preuzeti sa download strane sajta : ltablice.com/download-strana u PDF formatu.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju saobraćajnih nezgoda, gde nema povređenih i poginulih, gde materijalna šteta ne prelazi iznos od 500 evra, u kom slučaju nije potrebno zvati policiju i gde su se učesnici nezgode saglasili o odgovornosti za nastanak štete.

U slučaju takve saobraćajne nesreće, dovoljno je da svako od učesnika popuni , potpiše i međusobno razmeni Evropski izveštaj o saobraćajnog nezgodi, kao i da učesnici u nezgodi u što kraćem roku i bez ikakvih popravki vozila posle nezgode , dođu sa vozilima u osiguravajuće društvo kod koga je osigurano vozilo koje je počinilo štetu, radi pravljenja foto dokumentacije(slikanje oštećenja vozila) i procene štete.

auto sudar - saobracajna nezgoda

Za saobraćajne nezgode u kojima je učestvovalo 2 vozača, popunjava se 1 obrazac. Za nezgode u kojima je učestovalo 3 vozila popunjavaju se 2 obrasca, itd...

Nije bitno čiji će se obrazac popuniti, važno je obratiti pažnju na samo popunjavanje - tačnost i čitljivost podataka na originalnom i indigovanom primerku.

Original, tj. prvu stranu Evropskog izveštaja dostavlja lice koje prijavljuje štetu. Sva polja na Evropskom izveštaju su obavezna i nakon popunjavanja ne trpe ispravke. Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice, Evropski izveštaj pored potpisa, treba da bude overen i pečatom pravnog lica.

Ako se ne može sa sigurnošću utvrditi da je šteta manja od 500 evra ili ako učesnici u saobraćajnoj nesreći ne mogu da se slože oko toga ko je odgovoran za nastalu nezgodu potrebno je pozvati policiju radi sačinjavanja zapisnika. Sa zapisnikom policije i dokumentacijom neophodnom za prijavu šteta po polisama autoodgovornosti, oštećeno lice prijavljuje štetu u osiguravajućoj kući kod koje je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nesreću.