Izgled nove registarske tablice

Nove registarske tablice su veće nego sadašnje, dimenzija 520,5×112,9 milimetara, sa međunarodnom oznakom Republike Srbije - “SRB”, dvoslovnom latiničnom oznakom registracionog područja, grbom Republike Srbije - crvenim štitom sa četiri ocila, ispod koga je manja ćirilična oznaka registarskog područja, iza koje sledi registarski broj. Registarski broj vozila sastoji se od kombinacije tri cifre (cifre od "0" do "9") i kombinacije dva slova između kojih je horizontalna crtica. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova "X", "Y" i "W". Izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, koji se primenjuje od 29. jula 2017. godine, propisano je sledeće: registarske tablice ne mogu sadržati sledeća slova našeg latiničnog pisma: Č, Ć, Š, Ž i Đ, kao ni slova Y i W (slovo X ostaje), na delu tablice iza oznake "-". Deo tablice koji sadrži slovnu oznaku registarskog područja (mesta) nije obuhvaćen ovom izmenom.

nova registarska tablica Srbije

Oznaka registracionog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličnom pismu, ispod utisnutog crvenog štita. Taksi vozila imaće na dve poslednje pozicije tablice oznaku TX. Nove registarske oznake urađene su u skladu sa evropskim standardima i zaštićene su hologramom.

Način postavljanja tablica

Registarske tablice pričvršćuju se na motorno i priključno vozilo tako da obrazuju pravi ugao sa vodoravnom osom puta, a vertikalno tako da nisu savijene ili na drugi način deformisane. Moraju biti pričvršćene na mestu koje je predvideo proizvođač vozila i to tako da su dobro vidljive i čitljive, da nisu zaklonjene, dodatno presvučene ili prekrivene bilo kakvom materijom.

Za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila, kao i za traktore, motokultivatore i radne mašine izdaju se dve registarske tablice. Za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, priključna vozila i priključna vozila za traktor izdaje se jedna registarska tablica.

Registarske tablice po izboru i cene

Vlasnik vozila moći će da odabere slova, ili kombinaciju brojki i slova, pod uslovom da značenje znakova nije provokativno, nemoralno ili suprotno pravnom poretku. Za takve tablice plaća se posebna naknada u iznosu od 80.000 din.

Vlasnik vozila može, kao svoj registarski broj, izabrati najmanje tri, a najviše pet slovnih znakova, odnosno kombinaciju slova i brojeva. Ukoliko se odluči za kombinaciju slova i brojeva, registarska tablica mora sadržati najmanje dva slova(izuzimajući kombinacije TX, RP i RPE), a između brojeva i slova je obavezan znak ’-’ , koji se računa kao jedan od izabranih znakova.

Pravo korišćenja izabranih znakova na registarskim tablicama je subjektivno i lično pravo, a važi sedam godina od dana izdavanja registarskih tablica i ne može da se prenosi na drugo lice. Ovo pravo može se produžiti nakon isteka roka od sedam godina uplatom propisane naknade.

registarska tablica po izboru

Cena registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, teretna vozila je 2000 dinara. Uz to ide obavezna registraciona nalepnica čija cena je 400 dinara, a izdavanje nove saobraćajne dozvole košta 1200 din.

Vlasnici vozila koja na zadnjem delu imaju prostor predviđen za pravougaonu tablicu neće morati da improvizuju i sami izrađuju tablice, već će moći da dobiju takvu tablicu prilikom registracije. Takva, posebna zadnja tablica za putnička vozila(komad) košta 2000 din.

Registraciona nalepnica - unutrašnja

registraciona nalepnica Srbije registraciona nalepnica Srbije

Registracija vozila

Zamena starih registarskih tablica novim vrši se prilikom produženja registracije, odnosno kako kome od građana dospeva rok za produženje registracije. To praktično znači da će sve postojeće („stare“) registarske tablice biti zamenjene zaključno sa 31.decembrom 2011. godine.

Nove registarske tablice i saobraćajne dozvole važe sedam godina (Važna napomena: od 1.01.2020. registarske tablice i saobraćajna dozvola važe trajno, pročitajte više o tome), a registraciona nalepnica, se dobija svake godine prilikom produženja registracije.

Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila.

Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila.

Kao i do sada, vlasnik vozila sa potvrdom o obavljenom tehničkom pregledu (dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana), uz 12 uplatnica za razne takse i namete, umesto dosadašnjih šest, odlazi u policijsku stanicu i predaje svu potrebnu dokumentaciju i stare tablice. Posle predaje dokumenata i podnošenja zahteva za registraciju vozila, vlasnik vozila dobija registracionu nalepnicu, registracionu tablicu i potvrdu o registraciji vozila, dok će na čipovanu saobraćajnu dozvolu sačekati do mesec dana, vozeći uz potvrdu MUP-a koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do dobijanja iste. Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu.

Vlasnici vozila mogu da podnesu zahteve za izradu novih dokumenata i registraciju vozila najranije mesec dana pre isteka registracije. U tom slučaju do izrade novih dokumenata, zadržavaju stare isprave i registarske tablice, koje im omogućavaju da nesmetano upravljaju vozilom.

registarske tablice

Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.

Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju.

Zamena tablice

Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom:

  1. kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području;
  2. kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja (Važna napomena: od 1.01.2020. registarske tablice i saobraćajna dozvola važe trajno, pročitajte više o tome), kad se izgubi, ukrade ili bude uništena;
  3. kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva.

Umesto registarske tablice koja je izgubljena ili ukradena ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice.

registarske tablice tipovi

Posebna zadnja registarska tablica

Ako je na putničkom vozilu i teškom četvorociklu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti registarska tablica standardne dimenzije, predviđene pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila, na zahtev vlasnika može se izraditi posebna zadnja registarska tablica.

Posebna zadnja registarska tablica je bele boje, dimenzija 341,8 x 202,8 mm i po sadržini mora biti istovetna sa prednjom registarskom tablicom vozila, uključujući i izabrani sadržaj te tablice.

Slika posebne zadnje registarske tablice

posebna zadnja registarska tablica

Registarska tablica za motocikle

Registarska tablica za motocikle i teške tricikle je bele boje, a za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle je žuta. Ostale karakteristike su iste za obe grupe vozila.

registarska tablica za motor

Registarska tablica za priključno vozilo

registarska tablica za prikljucno vozilo

Registarska tablica ministarstva unutrašnjih poslova - MUP

registarska tablica ministarstva unutrasnjih poslova

Tablice za privremeno registrovana vozila

Vozilo se privremeno registruje na zahtev vlasnika vozila, odnosno korisnika vozila kod teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutražnjih poslova.

Za privremeno registrovana putnička vozila, autobuse, trolejbuse, teretna vozila i teške četvorocikle izdaju se privremene registarske tablice, koje su u pogledu oblika, boje, dimenzije(dimenzije 520,5 x 112,9 mm) i oznaka, istovetne sa „običnim“ registarskim tablicama, s tim što se umesto slovne oznake registarskog broja, na žutoj podlozi nalaze crnim slovima, latinicom, vertikalno upisana slova „R“ i „P“, a posle njih nalaze se ispisane poslednje dve cifre kalendarske godine u kojoj ističe važnost registracije.

Po isteku roka važenja privremene registracije vozila, vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju potvrdu o privremenoj registraciji vozila i privremene registarske tablice.

Izgled privremene registarske tablice za putnička vozila, autobuse, trolejbuse, teretna vozila i teške četvorocikle

registarska tablica za privremeno registrovana vozila

Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle ima dimenzije 153,3 x 153,3 mm i izgled:

registarska tablica za privremeno registrovana vozila

Tablice za privremeno označavanje vozila - PROBNE TABLICE

Za novoproizvedena, prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila; za vozila koja se kreću od mesta gde su proizvedena do mesta dorade, prepravke ili prodaje; za vozila koja se voze na tehnički pregled, na sajam ili carinjenje, kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana, za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima i potvrda o korišćenju tablica za privremeno označavanje vozila.

Tablice za privremeno označavanje vozila štampaju se na kartonu bele boje dimenzija 340 x 180 mm i nemaju reflektujuća svojstva. Na vrhu tablice ispisan je tekst „PROBA“. (slika ispod).

probna registarska tablica

Na motornim vozilima za koje se izdaju dve registarske tablice, tablice za privremeno označavanje vozila postavljaju se sa unutrašnje strane na vetrobransko staklo i to na prednje staklo u donjem desnom uglu, a na zadnje staklo u donjem levom uglu.

Na traktorima, radnim mašinama, motokultivatorima, motociklima, mopedima, lakim i teškim triciklima, lakim četvorociklima, priključnim vozilima i priključnim vozilima za traktor, tablice za privremeno označavanje vozila postavljaju se na mesto na kome se postavljaju i registarske tablice.

Rregistarske tablice nekih evropskih zemalja

registarske tablice eu