Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi, koji određuju zabrane ili ograničenja, čija je osnova žuta, trebalo je da budu zamenjeni do 1. marta 2011. godine sa odgovarajućim znakovima sa belom osnovom.

novi saobracajni znakovi Srbije

Znak “kolona zaustavljenih vozila” označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja.

Znak “neučvršćena bankina” označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina.

Znak „naselje“ označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.

Znak „završetak naselja“ označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju.

Znak „pešačka zona“ označava početak zone tj. deo puta, ulice ili naselja, namenjene isključivo za kretanje pešaka. U pešačkoj zoni, u određenom vremenskom periodu, nadležni organ opštine ili grada, može dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pešaka, tako da ne ugrožavaju pešake.

Znak „kraj pešačke zone“ označava kraj pešačke zone.

Znak “zona 30” označava zonu tj. deo puta, ulice ili naselja, u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.

Znak “kraj zone 30” označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.

Znak „zona usporenog saobraćaja“ označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja. To je deo puta, ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste pešaci i vozila. Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista, brzinom kretanja pešaka, a najviše 10 km/h.

Znak „kraj područja usporenog saobraćaja“ koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja.

Znak „ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji“ označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala.

Znak “opasna deonica puta” označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Umesto znaka “opasnost na putu” može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti najviše dva znaka koji definišu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

Znak “naizmenično propuštanje vozila” označava mesto gde se zbog završetka saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajniu traku.

Znak “zona škole” označava mesto od kojeg počinje zona škole. To je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole. Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju ograničena je do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7 do 21 h osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

Znak “završetak zone škole” označava završetak zone škole.

Znak "ne blokiraj raskrsnicu" obavezuje vozače da ne smeju ulaziti u raskrsnicu ukoliko iz nje ne mogu bezbedno izaći. Kazna za taj prekršaj iznosi 5.000 dinara. Raskrsnice obeležene ovim znakom, crvenom mrežom na asfaltu uz koju ide i prateći vertikalni znak na ulazu u raskrsnicu znače da vozilo, iako mu je to prvenstvom prolaza ili svetlosnim signalom dozvoljeno, ne sme da blokira druge učesnike u raskrsnici (celom dužinom ili delom vozila) tj. ne sme da uđe u raskrsnicu ako proceni da ne može iz nje izaći na vreme, u periodu dok mu je zeleno svetlo na semaforu. To se odnosi na automobile koji dolaze iz bočnog pravca, kao i na saobraćaj pešaka na prelazu. Međutim, vozači koji se zaustave zbog očigledne namere da propuste pešake ili poštuju pravo prvenstva prolaza prilikom skretanja ulevo, neće biti kažnjeni.