Od 1. januara 2015. godine počinje da važi ranije odložena odredba Pravilnika o ispitivanju vozila prema kojoj se pre svake prepravke na vozilu (npr. ugradnja plinskog uređaja u vozilo, vučne kuke) prethodno mora dobiti "Odobrenje za prepravku" od strane Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS). Podnosilac zahteva za odobrenje prepravke moraće da priloži i odgovarajuću tehničku dokumentaciju, koja se odnosi na planiranu prepravku, i da uplati 20.000 dinara u korist ABS-a.

Zato, ukoliko nameravate da uradite neku prepravku na vozilu, npr. da ugradite plinski (TNG) uređaj, učinite to pre 1.1.2015. i pre tog datuma podnesite Zahtev za ispitivanje vozila ABS-u, jer će vas ugradnja uređaja posle tog datuma verovatno koštati više.

Tocenje autogasa u auto

VAŽNO!
Ako ste nedavno izvršili neku prepravku na vašem vozilu (npr. ugradnja plina, kuke, duplih komandi,...), ili nameravate da to uradite u toku ove godine, a za to niste pribavili Uverenje o ispitivanju vozila od ABS-a, potrebno je da pre 1.1.2015, kada stupa na snagu pomenuta odredba pravilnika o ispitivanju vozila, podnesete Zahtev za ispitivanje vozila ABS-u (Ne Zahtev za odobrenje prepravke koji košta 20.000, to je tek od 1.1.2015), inače nećete moći da registrujete vozilo.

Ukoliko ne podnesete Zahtev za ispitivanje vozila do 1.1.2015, posle tog datuma to nećete moći da uradite, jer ABS neće naknadno odobravati tehničku dokumentaciju (nakon izvršene prepravke vozila), te se od ABS-a ne može dobiti Odobrenje za prepravku, na osnovu koga bi se izvršilo ispitivanje vozila, tehnički pregled, pa samim tim i registracija vozila.

Najnovija vest! Odlaže se primena takse od 20.000 dinara za ugradnju TNG uređaja, snižena cena atesta za plin. Pročitajte više na dnu ovog teksta.

Ova odredba je deo Pravilnika o ispitivanju vozila iz 2012/2013. godine, ali će stupiti na snagu tek 1.1.2015. godine.

Odredba predviđa da pre izvršene prepravke vozila, vozač ili neko koga on ovlasti (npr. servis koji ugrađuje TNG uređaj), predaje Zahtev za odobrenje prepravke vozila Komisiji za prepravke vozila Agencije za bezbednost saobraćaja(ABS). Uz zahtev se predaje i tehnička dokumentacija vezana za nameravanu prepravku vozila kao i dokaz o uplati 20.000 dinara na račun ABS za uslugu "Uvida u tehničku dokumentaciju i izdavanje odobrenja prepravke vozila". Zbog tog novog nameta ugradnja plina, a i svaka druga prepravka vozila, svakako će poskupeti od nove godine.

Ako komisija ABS-a odobri prepravku, vlasnik tek tada može da prepravi vozilo, u skladu sa podnetom tehničkom dokumentacijom.

Posle izvršene prepravke vozila vlasnik podnosi ABS-u Zahtev za ispitivanje vozila. Uz zahtev se prilaže Pozitivan izveštaj o ispitivanju, izdat od strane ovlašćene labaratorije za ispitivanje vozila, koji treba da potvrdi da su prepravke izvršene na vozilu u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Izveštaj overava servis koji je izvršio tehnički pregled vozila. Zahtev i pomenuti overeni izveštaj o ispitivanju vozila dostavlja se ABS-u, uz dokaz o uplati 3.000 dinara na račun ABS-a, radi izdavanja "Uverenja o ispitivanju vozila".

Kod svih prepravki, osim: ugradnje TNG-a, kuke, duplih komandi i komandi za invalidna lica, ispravke pogrešnih podataka u saobraćajnoj dozvoli; ABS-u se plaća i 3.300 za Uslugu obrade tehničke dokumentacije.

Vucna kuka za auto

Osim što će poskupeti korišćenje uređaja za pogon na TNG (tečni naftni gas), koji ljudi ugrađuju upravo zbog ekonomičnosti, ova uredba će uticati i na one koji se bave poslom ugradnje ovih uređaja, (trenutno ih u Srbiji ima oko 1000), znatno će im smanjiti obim posla.

U ovom trenutku ostali troškovi ugradnje plinskog uređaja u vozilo iznose oko 13.000 (bez cene samog uređaja i cene ugradnje uređaja): pregled uređaja u ovlašćenoj labaratoriji 6.000, Uverenje o ispitivanju od ABS 3.000, tehnički pregled 2.500, zamena saobraćajne dozvole 1.500. Sa ovim novim nametom, ako se uvede, to bi znatno poskupelo.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja kažu da bi se taj novi namet mogao izbeći ako bi plin ugrađivali samo ovlašćeni - licencirani servisi, koji će ugrađivati isključivo homologovane (ispitane i odobrene) uređaje.

U EU, kojoj inače težimo, prilikom ugradnje TNG uređaja ide se u servis za ugradnju, a posle toga na vanredni tehnički pregled, gde se kontroliše uređaj i tada se plaća, npr. u Italiji oko 35e, u Hrvatskoj oko 100e.

U našoj zemlji oni koji već imaju ugrađen plinski uređaj, svake 5-te godine plaćaju reatest uređaja (ponovna kontrola) čija je cena 6.000 dinara. Ovo je takođe bila jedna od tema razgovora u emisiji SAT od 16.11.14. Predlog je da se ta cena smanji, a sagovornik iz Instituta Vinča - Centar za motorna vozila, rekao je da će on već 18.11.14 dati predlog da se cena reatesta smanji za 10%.

U EU se ponovna provera plinskog uređaja radi na 10 godina, što bi bilo dobro rešenje i za nas, ovako siromašne, ali to zavisi od Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS). Oni kažu da će prilika za tako nešto biti tek kada se uvede licenciranje servisa koji se bave ugradnjom TNG uređaja i kada se budu ugrađivali samo provereni/homologovani uređaji.

NOVO!
U emisiji SAT od 23.11.2014. gospodin Zoran Alimpić iz Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Srbije, rekao je da je ABS dala predlog nadležnom ministarstvu da se primena dela Pravilnika o ispitivanju vozila, koji se odnosi na pribavljanje odobrenja pre ugradnje plinskog uređaja u automobil (cena je 20.000), odloži na godinu dana.

U narednih godinu dana ABS će obaviti dodatnu analizu, napraviti dogovor sa servisima koji vrše ugradnju plina u vozila, kao i sa uvoznicima opreme za te uređaje. Uglavnom, ide se na to da se taksa od 20.000 potpuno ukine, kada su u pitanju TNG uređaji, što je dobra vest.

U sledećoj, 2015. godini, ABS će razmotriti i predlog da se reatest TNG uređaja ne vrši na 5 godina, već kao u EU, na 10 godina.

Dobra vest je i da će, počev od 1.12.2014, ovlašćene labaratorije, koje izdaju ateste za TNG uređaje, smanjiti cenu svojih usluga, otprilike za 10%.

Što se tiče takse za ostale izmene na vozilu, tu postoji razlika između prepravki (izmene koje menjaju bezbednosno-tehničke karakteristike vozila, utiču na njegove vozne osobine) i popravki. Za popravke se ne mora tražiti odobrenje ABS-a, a verovatno i za neke manje prepravke (o tome će još biti diskusije).

To znači da neće biti potrebno za svaku izmenu na vozilu izrađivati projekat, možda tražiti i saglasnost proizvođača da je prepravku moguće izvršiti i plaćati veliku novčanu naknadu ABS-u za odobrenje svake prepravke. Međutim, svi delovi koji se ugrađuju na vozilo moraju biti homologovani, tj. usklađeni sa važećim standardima.

Gospodin Milan Božić, direktor Centra za motorna vozila AMSS-a, kaže da je nabolje da se građani, pre bilo kakve izmene na vozilu, najpre raspitaju u ovlašćenim labaratorijama za atestiranje, da li je izmena koju planiraju da izvrše na vozilu dozvoljena i da li je takva da zahteva izradu projekta i plaćanje odobrenja za prepravku.