Novim Pravilnikom o ispitivanju vozila, koji je počeo da se primenjuje sredinom februara 2013. godine, propisano je da vlasnici automobila sa pogonom na tečni naftni gas, koji poseduju atest(uverenje o ispravnosti) za svoj TNG uređaj, koji je izdat pre više od pet godina, sada moraju da imaju i novu Potvrdu o izvršenom periodičnom pregledu TNG uređaja.

pogon automobila na plin

Vozači koji voze automobile na plin, a nemaju novu potvrdu o ispravnosti plinskog uređaja u vozilu, neće moći da registruju automobil, a rizikuju i da budu isključeni iz saobraćaja i kažnjeni (kazna je od 6.000 – 20.000 dinara), jer se takvo vozilo smatra tehnički neispravnim.

Dobijanje potvrde za produžetak važenja atesta košta 6.000 dinara. Na dnu ovog teksta je spisak laboratorija koje vrše ispitivanje TNG uređaja na automobilu i izdaju odgovarajuće potvrde.

Prema Zakonu o bezbednosti u saobraćaju(ZOBS član 252.) iz 2009. godine, vozila sa pogonom na tečni naftni gas moraju da idu na periodični pregled TNG uređaja svakih pet godina. Međutim, ta odredba zakona počela je da se primenjuje tek od 12. februara 2013. godine primenom Pravilnika o ispitivanju vozila koji je stupio na snagu pre godinu dana.

Iz tog razloga Agencija za bezbednost saobraćaja sada je samo naložila da se zakon, koji je donet 2009. godine, striktno poštuje i kontrola TNG uređaja mora da se izvrši, a MUP je na osnovu toga 12. marta 2013. godine poslao dopis svim organizacijama koje vrše tehnički pregled vozila.

U dopisu MUP-a stoji da tehnički pregled vozila sa ugrađenim uređajima za pogon na plin ne može biti izvršen dok stranka ne pribavi Potvrdu o izvršenom periodičnom pregledu, ako je od datuma izdavanja Uverenja o ispitivanju prošlo više od pet godina.

To znači da iako vlasnik vozila ima važeće Uverenje o ispitivanju TNG uređaja (atest koji je izdat sa rokom važenja od 10. godina), po sada važećem pravilniku o ispitivanju vozila, to ga ne oslobađa obaveze da poseduje i potvrdu o izvršenom periodičnom pregledu TNG uređaja, ako je od datuma izdavanja Uverenja o ispitivanju - atesta prošlo više od pet godina.

Na periodični pregled TNG uređaja treba otići bez obzira na to kada ističe registracija vozila.

Periodičnim pregledima se ne poništava važenje atesta odnosno važećeg Uverenja o ispitivanju već se proverava kvalitet gasne instalacije, a time i povećava bezbednost onih koji koriste vozilo.

Uverenje o ispitivanju vozila (atest) koje se izdaje odmah nakon ugradnje TNG uređaja nema određen rok važenja (iako su se ona ranije izdavala sa rokom važenja od 10. godina) i treba ga obavezno čuvati. Organizacije koje su vršile ispitivanje bez ikakvog pravnog osnova određivale su rok važenja uverenja, ali ovaj podatak nema uticaj na obavezu posedovanja potvrde.

Pored uverenja o ispitivanju vozila (atest) koje izdaje agencija za bezbednost saobraćaja i koje važi sve do promene konstruktivnih karakteristika vozila, ovlašćeno pravno lice (laboratorija) izdaje korisniku i Potvrdu o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na TNG.

Potvrda koja se sada izdaje uz atest i garantuje ispravnost uređaja važi pet godina i posle toga se mora izvršiti ponovni pregled ispravnosti TNG uređaja, na osnovu čega se izdaje nova potvrda o ispravnosti.

U nekim slučajevima se kontrola gasnog uređaja mora izvršiti i pre isteka roka od pet godina, ako je u međuvremenu istekao vek trajanja boce za plin, koji teče od datuma proizvodnje boce. Vek trajanja boce je 10 godina.

ZOBS – član 252. kaže da vozilo u koje je ugrađen uređaj za pogon na tečni naftni gas, ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu, dok se na periodičnom pregledu ne utvrdi da je uređaj za pogon na gas ispravan, na osnovu čega se izdaje potvrda. Vozač mora potvrdu o izvršenom periodičnom pregledu držati u vozilu i pokazati je na uvid ovlašćenom licu u slučaju potrebe, inače može da plati kaznu od 5.000 dinara.

Moguće neprijatno iznenađenje za vlasnike automobila sa pogonom na gas, koji su atest dobili pre više od 5 godina i koji sada moraju da izvrše periodični pregled da bi dobili potvrdu o ispravnosti uređaja, može da bude potreba da moraju da menjaju ili ugrađuju pojedine delove uređaja (npr. zamena creva za gas jer ne poseduju homologacioni broj, ugradnja nosača boce, zamena boce jer se ne slaže sa novom homologacijom, multiventil koji ne odgovara veličini rezervoara).

Periodični kontrolni pregled TNG uređaja vrši se u nekoj od ovlašćenih organizacija za ispitivanje ispravnosti gasnih uređaja na vozilu - labaratorija, odnosno pravnih lica koje je Agencija za bezbednost saobraćaja ovlastila da vrše takve provere. Pregled u laboratoriji morate unapred zakazati i obično se čeka par dana.

Ovakva provera je jeftinija od novog atesta jer se ne plaćaju administrativne takse i usluga Agenciji za bezbednost saobraćaja. Ukoliko je TNG uređaj ispravan, plaća se samo pregled laboratorije koji košta oko 6.000 dinara.

U laboratoriji dobijate Potvrdu o ispravnosti. Nju treba da imate kod sebe kada vozite i nju pokazujete na tehničkom pregledu. Uz novu potvrdu dobijate i hologramsku nalepnicu koju treba da zalepite na unutrašnju stranu levog centralnog stuba.

Spisak ovlašćenih organizacija za ispitivanje TNG uređaja i izdavanje periodičnih potvrda - Spisak laboratorija za ispitivanje vozila.

Organizacija Adresa Kontakt
UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET, LABORATORIJA CIAH Krаljice Mаrije 16, Beograd 011/330-2287, 011/330-2480, 011/330-2481, 011/330-2482
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, LABORATORIJA ZA MOTORE I VOZILA Trg Dositejа Obrаdovićа 6, Novi Sаd 021/485-2366, 021/485-2371, 021/485-2376
INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD NOVI SAD Školska br. 3, Novi Sаd 021/421-700
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA, CENTAR ZA MOTORE I VOZILA Mihаjlа Petrovićа Alаsа 12‐14, Beogrаd, Vinčа 011/340-8696, 011/744-0244, 011/630-8427, 011/630-8608, 011/630-8598, 011/645-5684
AMSS‐CENTAR ZA MOTORNA VOZILA, BEOGRAD (sa punktovima širom Srbije) Kneginje Zorke 58, Beogrаd 011/332-8315, 011/275-0722, 011/333-1290
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA, CENTAR ZA TEHNIČKU ISPRAVNOST VOZILA ulicа Sestre Jаnjić broj 6 , Krаgujevаc 034/336-005, 034/335-990 lok. 626
UNIVERZITET U NIŠU, MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU Aleksandra Medvedeva 14, Niš 018/500-692, 018/500-710