Bicikl u saobraćaju

Bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove.

Bicikl koji učestvuje u saobraćaju mora da bude tehnički ispravan i da ima ugrađeno jedno belo svetlo na prednjoj i jedno crveno na zadnjoj strani.

Kada vozač sedi na biciklu i vozi ga, on ima status vozila u saobraćaju i na njega se primenuju propisi na isti način kao i na druga vozila. Pešak koji gura bicikl, bicikl sa motorom ili motocikl, mora se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja.

Biciklista je dužan da postupa u skladu sa svojim statusom i pravilima saobraćaja, saobraćajnom signalizacijom i naredbama ovlašćenog službenog lica.

Prilikom skretanja biciklista je dužan da ostalim učesnicima u saobraćaju to najavi odručivanjem ruke na onoj strani na koju namerava da skrene.

Dete mlađe od 12 godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima.

Izuzetno u pešačkoj zoni, zoni usporenog saobraćaja, zoni 30, zoni škole i nekategorisanom putu, biciklom može upravljati i dete sa navršenih devet godina.

Izuzetno u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom može da upravlja i dete mlađe od devet godina ako je pod nadzorom lica starijeg od 16 godina.

bicikl u saobracaju

Vozač bicikla ne sme da se kreće biciklističkom stazom brzinom većom od 35 km/h(stari zakon: 25 km/h).

Ukoliko na putu postoji biciklistička traka, vozač bicikla, mopeda i lakog tricikla mora da se kreće desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja saobraćaja.

Na biciklističkim stazama za saobraćaj u oba smera vozila, vozač bicikla mora da se kreće desnom stranom u smeru kretanja vozila.

Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala. Njom se ne smeju kretati motorna vozila i pešaci. Ako na kolovozu postoji obeležena traka za bicikle ili pored kolovoza postoji biciklistička staza, biciklista je dužan da ih koristi.

Kada na javnom putu ne postoji posebna staza za bicikliste, vozač bicikla se može kretati kolovozom, osim na motoputu i autoputu (Biciklistima je zabranjeno kretanje autoputem i motoputem), ali što bliže desnoj ivici kolovoza(u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza), krećući se u smeru kretanja saobraćaja.

kretanje bicikla na javnom putu

Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda, tricikala i motocikala kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.

saobracaj bicikala na javnom putu u koloni

Prilikom kretanja noću i u uslovima smanjene vidljivosti bicikl mora da ima upaljeno jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani.

saobracaj bicikala na javnom putu nocu

Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dete do osam godina starosti(stari zakon: 7 godina), ako je na biciklu ugrađeno posebno sedište, prilagođeno veličini deteta i čvrsto spojeno sa biciklom.

Vozač bicikla, mopeda, tricikla i motocikla ne sme da …

Vozač bicikla, mopeda, tricikla i motocikla mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometa druge učesnike u saobraćaju, a naročito ne sme da:

  1. ispušta upravljač iz ruku,
  2. sklanja noge sa pedala,
  3. se pridržava za drugo vozilo,
  4. vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim da vuče priključno vozilo za bicikl,
  5. dopusti da vozilo kojim upravlja bude vučeno ili potiskivano,
  6. prevozi predmete koji mogu da ga ometaju tokom upravljanja,
  7. upotrebljava na oba uva slušalice za audio uređaje.

Vozač i putnik motocikla, mopeda, tricikla i četvorocikla moraju za vreme vožnje nositi na glavi zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige.(Bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju zaštitne kacige koje koriste vozači, odnosno lica koja se prevoze na motociklu, mopedu, triciklu i četvorociklu, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.)

Vozac motocikla sa zastitnom kacigom na glavi

Vozač bicikla, mopeda, tricikla, odnosno motocikla, ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Dete mlađe od 12 godina ne sme se prevoziti na mopedu, triciklu, motociklu i četvorociklu.

Bicikl, moped i motocikl u saobraćaju na putu mogu da imaju priključno vozilo sa dva točka namenjeno za prevoz tereta, priključeno tako da je obezbeđena stabilnost vozila u kom ne smeju da se prevoze putnici. Priključno vozilo ne sme biti šire od jednog metra, a na zadnjoj levoj strani mora imati poziciono svetlo crvene boje ili trouglasti katadiopter ako je vuče bicikl.

Motocikl može da ima bočno sedište za prevoz putnika.