Pešak ne sme da se kreće i zadržava na kolovozu, kao ni da iznenada stupi na kolovoz izuzev u sledećim slučajevima :

 1. kada prelazi preko obeleženog pešačkog prelaza,
 2. kada se kreće po kolovozu na putu van naselja,
 3. kada se kreće na putu koji nema trotoar ili drugu površinu namenjenu za kretanje pešaka,
 4. ako postoji trotoar, a pešaci ga ne mogu koristiti iz nekog razloga.

Ukoliko se pešak kreće po kolovozu na putu van naselja ili na putu koji nema trotoar ili drugu površinu namenjenu za kretanje pešaka, mora da se kreće što bliže levoj ivici kolovoza u smeru kretanja, na način kojim ne ometa niti sprečava saobraćaj vozila, u širini najviše do jednog metra od ivice kolovoza.

Kada se kreću kolovozom pešaci su dužni da se kreću jedan za drugim, osim lica koje vodi dete mlađe od sedam godina starosti.

kretanje pesaka

Izuzetno od gore navedenog, pešak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kada je takvo kretanje za njega bezbednije (nepregledna krivina, provalija, usek, odron i sl.).

kretanje pesaka uz desnu ivicu kolovoza

Pešak koji učestvuje u saobraćaju u kolicima za osobe sa invaliditetom, ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i slično, ne sme da se pridržava za vozilo u pokretu.

Pešak koji gura ručna kolica, bicikl, bicikl sa motorom ili motocikl, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja.

pesak gura bicikl

Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu namenjenu za kretanje pešaka, odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pešaka, pešak je dužan da se kreće tim površinama.

pesak na trotoaru

Radi obilaženja neke prepreke na trotoaru, pešak je dužan da, pre stupanja na kolovoz, obrati pažnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila koje mu se približava i da se prethodno uveri da stupanjem na kolovoz ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Kolona pešaka koja se kolovozom kreće pod kontrolom vodiča (organizovana kolona pešaka) mora se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja.

Prilikom kretanja noću i u uslovima smanjene vidljivosti pešaci koji se kreću po kolovozu u organizovanoj koloni(pod kontrolom vodiča) , osim pogrebnih ili odobrenih povorki, vojnih ili policijskih jedinica, dužni su da nose svetloodbojni prsluk ili napred drže upaljeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo, a na zadnjoj strani svetlo crvene boje(vidi Upotreba svetala u saobraćaju.).

organizovana kolona pesaka

Organizovana kolona pešaka ne sme da onemogućava normalno odvijanje saobraćaja niti da bude duža od 100 metara (stari zakon: nije bilo eksplicitnog ograničenja kao ovde, 100m).

Ukoliko se kolovozom kreće više organizovanih kolona pešaka, odstojanje između pojedinih kolona mora biti najmanje 30 metara.

odstojanje između organizovanih kolona pesaka

Pešak je dužan da preko kolovoza i biciklističke staze prelazi pažljivo i najkraćim putem, nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način. Prilikom prelaska preko kolovoza pešak ne sme da upotrebljava mobilni telefon niti da koristi slušalice na ušima.

Na putu sa pešačkim prelazom ili posebno izgrađenim prelazom, odnosno prolazom za pešake, pešak je dužan da se pri prelaženju puta kreće tim prelazom, odnosno prolazom, ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 metara.

U situaciji kada nema obeleženog pešačkog prelaza, posebno izgrađenog prelaza ili prolaza, ili je takav prelaz udaljen više od 100 metara, pre nego što započne prelaženje kolovoza, pešak mora dobro da osmotri situaciju, da propusti vozila koja se kreću kolovozom i stupi na kolovoz tek kada se uveri da može da pređe na bezbedan način i da ne ugrožava saobraćaj. Preko kolovoza mora preći pažljivo i najkraćim putem.

prelazak pesaka preko kolovoza

Na pešačkom prelazu, na kome je saobraćaj pešaka regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima, pešak je dužan da postupa u skladu sa tim znacima.

Na pešačkom prelazu, na kome je saobraćaj pešaka regulisan znacima koje daje policijski službenik, pešaci mogu da prelaze kolovoz samo kad je datim znakom dozvoljen prelaz.

U situaciji kada je pešak već započeo prelaženje preko pešačkog prelaza, dok je za njega bilo zeleno svetlo, odnosno, dozvoljen prolaz, pešak ima prvenstvo prolaza u odnosu na vozila, iako su vozila u međuvremenu dobila slobodan prolaz.

pesak na pesackom prelazu regulisanom semaforom

Na pešačkom prelazu, na kome saobraćaj nije regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ni znacima koje daje policijski službenik, pešak je dužan da se pre stupanja na pešački prelaz, prethodno uveri da može da pređe na bezbedan način, tako da stupanjem na kolovoz ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

pesak na pesackom prelazu

Pešak ne sme stupiti ni kretati se po kolovozu autoputa ili motoputa.

pesak na autoputu

Gornja zabrana ne važi za:

 1. policijskog službenika tokom obavljanja službene dužnosti,
 2. lice koja obavlja uviđaj saobraćajne nezgode ili učestvuje u uviđaju,
 3. radnika koji obavlja radove,
 4. lice koje obavlja poslove na otklanjanju posledica saobraćajne nezgode ili neispravnosti na vozilu i teretu,
 5. lice koje pruža hitnu medicinsku ili prvu pomoć,
 6. inspektora za puteve tokom obavljanja službene dužnosti kao i na radnike uprave puta,
 7. vozača vozila koje je prinudno zaustavljeno.

Gore navedena lica i mesta na kojima ona preduzimaju radnje moraju biti obeležena na način da se omogući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.