Od 3. januara 2011. godine građani Srbije dobijaju nove, biometrijske vozačke i saobraćajne dozvole.

Oba dokumenta, koja po izgledu podsećaju na novu ličnu kartu, su urađena po standardima Evropske unije, a sadrže i brojne zaštite koje će onemogućiti falsifikovanje vozačkih i saobraćajnih dozvola.

Na saobraćajnoj dozvoli, pravougaonog oblika, dimenzija 54 x 85,6 mm, na kojoj prema standardima EU, preovlađuje zelena boja, u kombinaciji sa žutom, nema fotografije, čip je s leve strane, a na pozadini, u hologramu je datum izdavanja dokumenta.

Od 1.01.2020. saobraćajna dozvola važi trajno, pročitajte više o tome.

Prednja strana saobraćajne dozvole

saobraćajna dozvola Srbije prednja strana

U čip saobraćajne dozvole podaci se unose na način koji omogućava čitanje podataka čitačima identifikacionih kartica.

Saobraćajna dozvola sadrži sledeće podatke vidljive okom, i to :

 1. na prednjoj strani, u levom, manjem delu, na vrhu, sadrži međunarodnu oznaku Republike Srbije „SRB“ ispisanu latiničnim pismom bele boje na pravougaonom polju plave boje, ispod koje se nalazi čip, na čijoj levoj strani se nalazi slovna i brojčana oznaka i strelica, koja označava pravac ubacivanja kartice u čitač kartica.

  Ispod čipa je grafičkii simbol upravljača vozila, a ispod njega reči: „Ova isprava mora se pokazati na zahtev svakog ovlašćenog lica“.

  U desnom, većem delu kartice (kartica je podeljena vertikalnom linijom na levi i desni deo), na vrhu je natpis: „REPUBLIKA SRBIJA“ ispisan ćirilicom, ispod koga je prevod tog natpisa na engleskom jeziku, ispod koga su ispisane reči: „SAOBRAĆAJNA DOZVOLA“ na ćirilici i na engleskom jeziku.

  Desno od navedenih reči je Mali grb Republike Srbije, a ispod se ispisuje naziv organa nadležnog za registraciju vozila. Niže dole nalaze se sledeći kodirani (ubačeni u čip dozvole) podaci:

  1. A – registarska oznaka vozila
  2. B – datum prve registracije
  3. I – datum izdavanja saobraćajne dozvole
  4. C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)
  5. C.1.2 – ime vlasnika
  6. C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
  7. C.3.1 – prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)
  8. C.3.2 – ime korisnika vozila
  9. C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

Ispod gore navedenih podataka je broj pod kojim je vozilo upisano u registar i u donjem desnom uglu je serijski broj saobraćajne dozvole.

U pozadini se nalazi šara kompleksne strukture sa motivom votivnih kolica.


Poleđina saobraćajne dozvole

saobraćajna dozvola Srbije poledjina

 1. Na poleđini saobraćajne dozvole nalaze se kodirani podaci i to redom na dole:
  1. D.1 – marka vozila
  2. D.2 – tip vozila
  3. D.3 – komercijalna oznaka (model)
  4. E – broj šasije
  5. F.1 – najveća dozvoljena masa (ovde ubaci link ka pojmovima)
  6. G – masa
  7. H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
  8. K – homologacijska oznaka
  9. P.1 – radna zapremina motora
  10. P.2 – snaga motora u kW
  11. P.3 – vrsta goriva ili pogona
  12. Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)
  13. S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača
  14. S.2 – broj mesta za stajanje

U čip saobraćajne dozvole, pored vidljivih podataka iz saobraćajne dozvole, upisuju se i sledeći kodirani podaci (nalaze se samo u čipu):

 1. J – vrsta vozila
 2. P5 – broj motora
 3. L – broj osovina
 4. R – boja vozila
 5. zabrana otuđenja vozila do (datum)
 6. JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila
 7. JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila
 8. nosivost vozila

Na poleđini saobraćajne dozvole, u pozadini se nalazi šara kompleksne strukture i grb Republike Srbije.

Alfanumerički podaci, koji se odnose na kodirane podatke u vidljivom delu saobraćajne dozvole i u nevidljivom delu – čipu, unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima. Podaci o vlasniku i korisniku vozila upisuju se na način kako su upisani u ispravi koja je priložena kao dokaz o njihovom identitetu.

Zaštitni elementi na dozvoli su : mikroštampa, OVI (optički promenljive boje), guilloche linije, iris štampa, UV štampa, UV niti, kinegram i MLI (Multiple Laser Image) zona.

Podatak o godini proizvodnje vozila ne nalazi se na novim saobraćajnim dozvolama, kako na podacima ispisanim na obrascu dozvole, tako ni na memorijskom čipu.

Sva drumska vozila koja su proizvedena od 1981. godine označena su brojem šasije (VIN - The Vehicle Identification Number - Identifikacioni broj vozila od 17 karaktera, kombinacija slova i cifara) u kojem deseti simbol predstavlja šifru godine proizvodnje, na primer vozilo sa brojem šasije WBABE7325VP042788 proizvedeno je 1997. godine. Kombinacija slovo-godina proizvodnje : A = 1980, B = 1981, C = 1982, ..., K = 1989, L = 1990, M = 1991, ... X = 1999, Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002 ,...

U MUP-u kažu da čak i u najudaljenijim policijskim stanicama, ili ispostavama, ne treba duže od nedelju dana da nova dokumenta budu odštampana, vraćena u stanicu i izdata građanima. Međutim, građani ih ne preuzimaju, jer čekaju kraj tog roka od 30 dana, pa nova dokumenta stoje u stanicama.

Promena podataka u saobraćajnoj dozvoli

Saobraćajna dozvola sa promenjenim podacima izdaće se ako se promeni bilo koji od podataka koji se upisuje na obrascu ili u čipu saobraćajne dozvole.

Uz zahtev za izdavanje dozvole sa promenjenim podacima, vlasnik vozila je dužan da priloži ispravu kojom se dokazuje promena podataka, s tim što se dokaz o promeni podataka o korisniku prilaže uz pismenu saglasnost korisnika.

Kada se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica overava sud ili drugi nadležni organ.

Ako je ugovor zaključen između pravnih lica, poptisi ovlašćenih lica na ugovoru overavaju se pečatima pravnih lica – prodavca i kupca vozila.

Ako je ugovor o prodaji vozila zaključen između fizičkog lica kao prodavca i pravnog lica kao kupca, potpis prodavca vozila overava sud ili drugi nadležni organ.

Gubitak saobraćajne dozvole

Vlasnik, odnosno korisnik vozila prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak.

Organ nadležan za registraciju vozila kome je prijavljen nestanak saobraćajne dozvole izdaće potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola, a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde.

U potvrdu se unose podaci iz jedinstvenog registra vozila koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu.