Preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

Animacija - preticanje vozila.

preticanje vozila animacija

Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu.

Animacija - obilazenje vozila.

obilazenje vozila animacija

Pravila koja treba poštovati prilikom preticanja ili obilaženja

Preticanje i obilaženje vrši se sa leve strane vozila koje se pretiče.

Vozač koji pretiče dužan je da svoje vozilo drži na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče, tako da ga ne ometa niti ugrožava druge učesnike u saobraćaju.

Posle preticanja ili obilaženja vozač je dužan da se, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju, vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga.

Redosled operacija koje vozač treba da uradi prilikom preticanja ili obilaženja vozila.

Pre nego što započne preticanje ili obilaženje vozač je obavezan:

  1. da se uveri da ne ometa kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera odnosno da na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji,
  2. da se uveri da vozač vozila iza njega nije započeo preticanje,
  3. da se uveri da vozač vozila ispred njega nije dao migavac za preticanje,
  4. da uključi pokazivač pravca - migavac,
  5. da izvrši preticanje pri tome držeći dovoljno odstojanje od vozila koje pretiče,
  6. da se posle preticanja vrati u svoju saobraćajnu traku, bez ometanja drugih učesnika u saobraćaju.

U situaciji prikazanoj na slici vozač plavog automobila dužan je da pomeri svoje vozilo što bliže desnoj ivici kolovoza i da ne povećava brzinu kretanja dok je vozač žutog automobila dužan da drži dovoljno odstojanje od vozila koje pretiče.

preticanje vozila na putu

Preticanje sa desne strane

Preticanje može da se vrši sa desne strane ako je vozilo na kolovozu zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulevo.

U situaciji prikazanoj na slici vozač belog automobila dao je levi migavac i skreće levo, a crveni automobil ga pretiče sa desne strane.

preticanje vozila sa desne strane

Tramvaj koji se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza sme da se pretiče samo sa desne strane, ako između njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka.

preticanje tramvaja sa desne strane

Ne smatra se Preticanjem

Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, na kome su kolone vozila, brže kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci ne smatra se preticanjem.

U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje kolone vozila koja se nalazi u saobraćajnoj traci obeleženoj brojem 1 u odnosu na kolonu vozila u traci 2 i obratno, brže kretanje vozila u traci 2 u odnosu na ona u traci 1, ne smatra se preticanjem.

ne smatra se preticanjem brze kretanje jedne kolone u odnosu na drugu kolonu vozila

Na putu u naselju na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, prolaženje sa desne strane vozila koje se ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom, ne smatra se preticanjem.

U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje vozila u saobraćajnoj traci obeleženoj brojem 1 u odnosu na vozilo u traci broj 2, ne smatra se preticanjem.

ne smatra se preticanjem brze kretanje vozila u desnoj saobracajnoj traci

Ne sme se Preticati u sledećim slučajevima

Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u saobraćaju.

Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje:

1) kolone vozila,

U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog automobila pravi dvostruki prekršaj jer pretiče kolonu vozila i to preko pune linije!

zabranjeno je preticanje kolone vozila

2) ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje, zabranjeno je preticanje vozila ako je vozac iza vec otpoceo preticanje

3) ako je vozač ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak za preticanje ili obilaženje,

U situaciji prikazanoj na slici vozač žutog automobila je dao migavac za preticanje i zato plavi automobil ne sme da započne preticanje!

zabranjeno je preticanje vozila ako je vozac ispred dao znak za preticanje

4) ako bi time ugrozio bezbednost saobraćaja ili ometao saobraćaj iz suprotnog smera,

5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi mogao da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju,

6) zaustavnom trakom,

7) na početku prevoja, na prevoju, ispred i u nepreglednoj krivini, osim na kolovozu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog automobila pravi prekršaj i ugrožava i sebe i druge učesnike u saobraćaju jer pretiče na prevoju gde ne postoji dovoljna preglednost za takvu radnju !

zabranjeno je preticanje vozila na prevoju puta

U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog automobila pretiče u nepreglednoj krivini i time ugrožava sebe i ostale učesnike u saobraćaju i pravi prekršaj!

zabranjeno je preticanje vozila u nepreglednoj krivini

8) u tunelu, osim u tunelu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

9) vozila koje se približava pešačkom prelazu ili ga prelazi, zabranjeno je preticanje vozila u blizini pesackog prelaza

10) vozila koje se zaustavilo ili zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu, zabranjeno je preticanje vozila koje propusta pesake na pesackom prelazu

11) na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge, zabranjeno je preticanje vozila na prelazu preko pruge

12) kolone vozila pod pratnjom,

13) saobraćajnom trakom za spora vozila,

14) na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom,

15) na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera. (dozvoljeno prilikom obilaženja zaustavljene kolone vozila, pod uslovom da može bezbedno da se vrati u svoju traku) obilazenje zaustavljene kolone vozila

Preticanje na raskrsnici

Vozač ne sme da pretiče drugo vozilo neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kružnim tokom saobraćaja.

Pod kojim uslovima vozač sme da pretiče na raskrsnici?

Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač u slučaju kada se kreće putem sa prvenstvom prolaza, sme da pretiče:

1) vozilo koje skreće u levo, a pretiče se sa desne strane, preticanje vozila sa desne strane

2) vozilo koje skreće u desno, ali da pri tom svojim vozilom ne prelazi na deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smera, preticanje vozila koje skrece desno

3) vozilo koje se kreće na putu sa prvenstvom prolaza,

4) vozilo koje se kreće raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje policijski službenik, preticanje vozila na raskrsnici koju regulise saobracajac

5) bicikl, moped ili motocikl. preticanje motocikla na raskrsnici

Obilaženje prepreke na sredini puta

Ako se na sredini kolovoza nalazi površina koja nije namenjena za saobraćaj vozila, objekat ili uređaj, vozila moraju da ih obilaze sa desne strane.

Površine, objekti ili uređaji koji se nalaze na sredini puta sa jednosmernim saobraćajem mogu da se obilaze sa obe strane, ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

preticanje motocikla na raskrsnici