U situaciji na slici prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom, gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza, a na samom centralnom ostrvu se nalaze znaci kružni tok saobraćaja, po jedan za svaki ulazni krak u raskrsnicu.

U ovoj situaciji to znači da vozila označena brojevima 3 i 4 moraju da prepuste pravo prvenstva prolaza vozilima označenim sa brojevima 1 i 2, jer se ta vozila već nalaze u raskrsnici.

Da nema znakova ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza važilo bi pravilo saobraćaja koje nalaže vozaču da u raskrsnici, pri susretu sa drugim vozilima, propusti vozila koja dolaze sa njegove desne strane – pravilo desne strane.

raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja regulisana znakovima

Prikaz situacije na raskrsnici sa kružnim tokom kada se na jednom ulaznom kraku u kružni tok ne nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza(trougao).

kruzni tok saobracaja regulisan znakovima

U situaciji prikazanoj na gornjoj slici prvenstvo prolaza ima auto obeležen brojem 3, u odnosu na auto obeležen brojem 1, koji se već nalazi u kružnom toku, zato što auto broj 3 na ulazu u raskrsnicu nema znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza i dolazi sa desne strane automobila broj 1. U ovom slučaju primenjuje se pravilo desne strane, koje nalaže vozaču da pri susretu sa drugim vozilom u raskrsnici propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane.

Vozilo broj 2 ima prednost u odnosu na vozilo broj 4, zato što vozilo broj 4 dolazi sa sporednog puta, označenog znakom ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.

Na raskrsnici sa kružnim tokom, auto koji se već nalazi u kružnom toku nailaskom na bilo koji ulazni krak u raskrsnici, nailazi praktično na jednu malu raskrsnicu, na kojoj se primenjuju pravila saobraćaja kao i na svim drugim raskrsnicama, odnosno uvažava se redosled prioriteta koji važi pri poštovanju prava prvenstva prolaza na raskrsnici, a to je : saobraćajac, semafor, saobraćajni znak, pravila saobraćaja(pravilo desne strane).

Sledeće dve slike imaju za cilj da predstave odnos, u pogledu prava prvenstva prolaza, između vozila koje se već nalazi u kružnom toku(žuti automobil) i drugih vozila koja se nalaze na ulaznim krakovima u kružni tok. Znakovi na slici su namerno uvećani i okrenuti ka posmatraču, a svaki krak je obeležen brojevima od 1 do 5.

kruzni tok saobracaja sa pet krakova

Na gornjoj slici prikazan je kružni tok sa pet krakova. Pretpostavka je da vozila na ulaznim krakovima u kružni tok ostaju na svojim pozicijama dok žuti automobil ne obiđe pun krug. Na prvom, drugom i petom kraku je znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza, na trećem kraku nema znaka, a na četvrom je znak put sa prvenstvom prolaza.

Praktično u kružnom toku imamo pet malih raskrsnica. Žuti auto je ušao u kružni tok na kraku broj 1 i obilazi ceo kružni tok. Tamo gde žuti auto ima prednost, traka je zelene boje, a tamo gde bi žuti auto trebao, pri susretu sa drugim vozilom, da propusti to drugo vozilo, koje dolazi iz ulaznog kraka u kružni tok, traka je crvene boje.

Pri susretu sa vozilom na kraku broj 2 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.

Pri susretu sa vozilom na kraku broj 3 žuti auto nema prednost, zbog pravila desne strane.

Pri susretu sa vozilom na kraku broj 4 žuti auto nema prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak put sa prvenstvom prolaza.

Pri susretu sa vozilom na kraku broj 5 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.

Da bi se još bolje objasnio gornji prikaz i predstavio odnos između žutog automobila i automobila koji se nalaze na ulaznim kracima kružnog toka, razvićemo kružni tok i predstaviti ga kao pojedinačne raskrsnice. Tamo gde je traka zelena, žuti auto ima prednost pri susretu sa drugim automobilom na raskrsnici, a tamo gde je traka crvena, prednost ima automobil sa kojim se žuti automobil susreće.

razvijen kruzni tok saobracaja

Još primera.

U situaciji prikazanoj na slici niže dole ni na jednom ulaznom kraku u raskrsnicu nema saobraćajnih znakova. Znakovi obaveze – kružni tok saobraćaja, nalaze se na samom centralnom ostrvu kružnog toka.

U ovoj situaciji, kad nema saobraćajca ni znakova, važi pravilo desne strane pri svakom susretu vozila koje se nalazi u kružnom toku sa vozilom koje tek ulazi u raskrsnicu. Vozilo sa brojem 1 mora da sačeka i prepusti pravo prvenstva prolaza vozilima sa brojem 3 i 2, pri susretu sa njima u raskrsnici.

kruzni tok saobracaja bez znakova

Sledeće dve saobraćajne situacije prikazane slikama imaju za cilj da predstave pravo prvenstva prolaza kad je u pitanju raskrsnica sa kružnim tokom i obična raskrsnica. Oba automobila, iz smera iz koga dolaze, na ulazu u raskrsnicu imaju znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza - trougao.

U prvoj situaciji, prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom, gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. U ovoj situaciji vozilo sa brojem 2 je dužno da propusti vozilo sa brojem 1 koje se već nalazi u kružnom toku, jer je ispred automobila sa brojem 2 postavljen znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.

kruzni tok saobracaja

U drugoj situaciji, u pitanju je obična raskrsnica(nema kružnog toka), gde su iz pravca odakle dolaze automobili 1 i 2 , postavljeni znakovi ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Zato što automobili 1 i 2 dolaze sa puteva jednake važnosti(oba automobila imaju trougao), pri njihovom međusobnom susretu, primenjuje se pravilo saobraćaja koje nalaže da pri susretu dva vozila na raskrsnici, vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja ima pravo prvenstva prolaza, što znači da kroz raskrsnicu prvo prolazi automobil sa brojem 2, a tek posle njega automobil sa brojem 1.

obicna raskrsnica

Više o raskrsnicama sa kružnim tokom i toku saobraćaja u njima, prikazanim u vidu animacije.