Article Index

Učesnici u saobraćaju na putevima moraju da postupaju po znacima koje im daju policijski službenici kad regulišu saobraćaj. Oni te znakove mogu davati rukama, položajem tela, tablicom za kontrolu i regulisanje saobraćaja („stop tablica“), posebnim uređajima za emitovanje zvučnih odnosno svetlosnih znakova.

Znaci koje daju policijski službenici rukama i položajem tela za učesnike u saobraćaju imaju sledeća značenja:

  1. desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one vozače čija se vozila, u času kad policajac podigne ruku, ne mogu na bezbedan način zaustaviti (kao žuto svetlo na semaforu), a za pešake – znači zabranu da prelaze kolovoz. Koristi se samo na raskrsnici.saobracajac znak stop svi

 

 1. desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca. Prilikom davanja ovog znaka, policajac može dodatnim znakom rukom pokazati određenom vozaču gde da pomeri i zaustavi svoje vozilo radi bezbedne kontrole. Koristi se van raskrsnice.saobracajac znak stop
 2. desna ruka horizontalno predručena sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke.saobracajac znak zabrana prolaza za one koji seku smer predrucene ruke
 3. lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore-dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole – znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila.saobracajac znak uspori
 4. horizontalno predručena ruka savijena u laktu, sa otvorenom šakom, i kružno kretanje podlaktice i šake (u smeru okretanja točkova vozila na koje se znak odnosi) – znači da vozač u čijem smeru se daje ovaj znak, treba da ubrza kretanje vozila.saobracajac znak ubrzaj
 5. horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan da zaustavi vozilo.saobracajac znak zaustavi vozilo
 6. horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanje podlaktice i šake savijanjem u laktu – znači da vozač u čijem smeru se daje znak treba da pomeri svoje vozilo bliže raskrsnici, odnosno ovlašćenom licu koje daje znak.saobracajac znak pridji
 7. telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa, odnosno prsa policajca, moraju zaustaviti svoja vozila, a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza.saobracajac znak zabrana-slobodan prolazsaobracajac rasirene ruke znak zabrana-slobodan prolaz

Znak iz tačke 1. koristi se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici, a iz tačke 2. samo pri regulisanju saobraćaja na otvorenom putu (van raskrsnice), dok se ostali znaci mogu davati i na raskrsnici i na otvorenom putu.

Propisane znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje vozila, policajci mogu davati i iz vozila, odnosno sa motocikla.

Saobraćajac sa rukama horizontalno odručenim.

saobracajac na raskrsnici sa rukama horizontalno odručenim
saobracajac na raskrsnici sa rukama horizontalno odručenim

Saobraćajac sa desnom rukom podignutom vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače.

saobracajac na raskrsnici stop svi

Saobraćajac sa desnom rukom horizontalno predručenom sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo.

saobracajac na raskrsnici sa rukom horizontalno predručenom

Znaci i naredbe mogu se davati i usmeno ili pomoću tehničkih sredstava za pojačanje zvuka, odnosno pisanim naredbama na odgovarajućem displeju.

Za davanje znakova kojima se naređuje zaustavljanje, zabrana prolaza i smanjenje odnosno ubrzanje kretanja vozila policajac koji reguliše saobraćaj može upotrebiti STOP tablicu.

policijska stop palica

STOP tablica je presvučena reflektujućom folijom, ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova tablice je žute boje, sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm. Postoje i STOP tablice sa sopstvenim izvorom svetlosti, postojanim ili trepćućim svetlom crvene boje. Na osnovi STOP tablice ispisan je tekst „STOP POLICIJA“.

policijska pistaljka

Zvučni znaci daju se pištaljkom, odnosno posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova na motornom vozilu (sirena).

Zvučni znaci pištaljkom daju se samo u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama i to samo kada se policajac nalazi van vozila. Zvućni znaci koji se daju pištaljkom imaju sledeća značenja:

 1. jedan duži zvižduk znači poziv učesnicima u saobraćaju koji ga čuju da obrate pažnju na policijskog službenika koji će dati odgovarajući znak (daje se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici i to kad saobraćajac daje znak vertikalno podignutom rukom – zabrana prolaza za sve učesnike u saobraćaju);

 2. više uzastopnih zvižduka znači da je neko od učesnika u saobraćaju postupio protivno datom znaku, pravilima saobraćaja ili postavljenim saobraćajnim znakovima. Zato su svi učesnici u saobraćaju dužni da, na ovaj znak, pogledaju u saobraćajca i da se na taj način informišu da li se taj zvižduk odnosi na njih. Uporedo sa davanjem ovog znaka saobraćajac je dužan da pokaže rukom učesnika u saobraćaju na kog se taj znak odnosi i šta je on obavezan da učini.

Zvučni znak koji se daje sirenom je zvučni znak promenljive frekvencije. Upotrebljava se samo u kombinaciji sa svetlosnim znacima i ima značenje odgovarajućeg svetlosnog znaka koji se daje.

Svetlosni znaci na motornom vozilu imaju sledeće značenje:

  1. crveno i plavo trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom – znači obavezu za vozača ...
  2. dva trepćuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza, koje obezbeđuje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega – znači obavezu za vozača ...
  3. jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu s prvenstvom prolaza znači obavezu za vozača ...
  4. ... koji susretne takva vozila, da ih propusti i po potrebi da zaustavi vozilo ili ga ukloni sa kolovoza, da se pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom prođu – za pešake znači obavezu da se sklone sa kolovoza.

 

 1. svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlja vozilo s prvenstvom prolaza, ispisan na led displeju u vidu promenljivih poruka koje su u funkciji kontrole i regulisanja saobraćaja, tipa: STOP POLICIJA, PRATITE NAS, SMANJITE BRZINU, STANITE DESNO, STANITE ISPRED i sl. – znači obavezu za vozača vozila, koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak, da postupi po znaku ispisanom u vidu poruke na displeju.

Kada se svetlosni znak iz tačke 2. i 3. daje na vozilu koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače koji ga vide da smanje brzinu kretanja vozila, a po potrebi i da ga zaustave i da postupaju po naredbi policajca.

Policija zaustavlja vozilo iza paljenjem led displeja sa natpisom "STOP POLICIJA".

policija zaustavlja vozilo led displej stop

Kada vozilo pod pratnjom odnosno, odnosno vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja(naizmenično paljenje i gašenje dugog svetla), znači da vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake, treba odmah bezbedno da zaustavi svoje vozilo uz desnu ivicu kolovoza, a po mogućnosti van kolovoza.

Policija zaustavlja vozilo ispred.

policija zaustavlja vozilo

Svetlosni znak koji se daje baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo i kojom policajac maše upravno na uzdužnu osu puta, znači obavezu za vozača vozila koje se kreće na delu puta gde se taj svetlosni znak daje i na koga se znak odnosi, da bezbedno zaustavi svoje vozilo na kolovozu a po mogućnosti van kolovoza, neposredno ispred policajca koji daje taj znak. Za ostale učesnike u saobraćaju ovaj znak označava obavezu da smanje brzinu kretanja svog vozila, odnosno da se kreću sa povećanom opreznošću.

policijska baterija