Neka od ovih dokumenata mogu vam biti neophodna za put vašim automobilom u inostranstvo: Medjunarodna vozačka dozvola, Zeleni karton i Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

dokumenta za put automobilom u inostranstvo

Medjunarodna vozačka dozvola (MVD) - Potrebna je u Makedoniji, Grčkoj i Italiji. Ovaj dokument se izdaje u Auto-moto savezu Srbije (AMSS) i košta 2.000 dinara.

Za izdavanje ovog dokumenta potrebna vam je važeća vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji, lična karta ili pasoš, dve fotografije formata 35 x 45 mm i popunjen zahtev na propisanom obrascu.

Medjunarodna vozačka dozvola važi 3 godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost vozačke dozvole ističe pre tog roka. MVD i vozačka dozvola moraju se nositi zajedno.

MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji, s tim što strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

Više informacija na AMSS.

Zeleni karton – Međunarodna karta osiguranja od autoodgovornosti. Ovaj dokument je obavezan za put i u Makedoniju i BiH, između ostalih. Izdaje ga osiguravajuća kuća kod koje ste osigurali vaš auto odnosno kod koje ste zaključili obavezno osiguranje od autoodgovornosti.

Za vađenje ovog dokumenta potrebna vam je polisa obaveznog osiguranja i saobraćajna dozvola.

Cena ovog dokumenta je oko 3.000 dinara i važi do isteka obaveznog osiguranja vozila.

Više informacija ovde.

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) – Služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.

Dokument izdaje AMSS, a cena je 1.500 dinara. Da bi se ovaj dokument izvadio potrebna vam je lična karta vlasnika vozila, pasoš korisnika vozila i saobraćajna dozvola. Obavezno je lično prisustvo kako korisnika tako i vlasnika vozila, mada, ako korisnik vozila priloži ovlašćenje dato od strane vlasnika vozila (overeno u sudu ili opštini), tada prisustvo vlasnika vozila nije obavezno.

Takvo ovlašćenje mora da sadrži klauzulu da se korisnik vozila ovlašćuje da upravlja tim vozilom u inostranstvu, odnosno da predmetno vozilo može da otuđi. Takvo ovlašćenje važi do opoziva, ali ne može da se prenosi na treće lice.

Rok važenja dozvole je godinu dana i važi za neograničen broj putovanja u inostranstvo u predviđenom roku. Rok važnosti se ne vezuje za datum isticanja registracije vozila.

Više informacija ovde.

Zdravstveno putno osiguranje – Nije obavezno ali se preporučuje u cilju bezbrižnijeg putovanja.

Osiguravajuća društva nude ovaj vid osiguranja koje obuhvata usluge medicinske asistencije i pokrića neophodnih medicinskih troškova kao što su: ambulantno lečenje, nabavka neophodnih lekova i medicinskog materijala, prevoz do najbliže zdravstvene ustanove, bolničko lečenje, prevoz u državu prebivališta, stomatološke intervencije i druge troškove koji su u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom (obuhvaćene usluge zavise od osiguravajuće kuće i nivoa osiguranja). Detalje proverite kod vašeg osiguravajućeg društva.